بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سیانوباکتریAnabaena sp. جدا شده از تالاب‌های استان گیلان

نویسندگان

چکیده

سیانوباکتری‌های رشته ای هتروسیست دار جنس Anabaena موجود در تالابها نقش مهمی را در تولیدات اولیه‌بوم سامانه‌های آبی ایفا میکنند. در فصول گرم سال شکوفایی یا بلوم این سیانوباکتری ها در آبهایی با مواد غذایی فراوان (eutrophication) اتفاق می افتد. آنها همچنین منبع مهمی از عوامل سوخت و سازی ثانویه را تولید می کنند. در این پژوهش نمونه های جنس آنابنا از تالاب های استان گیلان جداسازی و خالص سازی شد. شناسایی بااستفاده از کلید شناسایی معتبر انجام شد. در آغاز بر اساس شمارش سلولی، منحنی رشد سیانوباکتری آنابنا پس از کشت در بازه ی زمانی 21 روز در اتاقک رشد و در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±26 درجه سلسیوس، فتوپریود 12ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی وشدت نوری 60 میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه و در شرایط هوادهی رسم شد. سنجش رنگیزه های کلروفیلی به دو روش چینیوآمریکاییو سنجش رنگیزه های فیکوبیلی پروتئینی به روش سیجلمن انجام شد. آزمون های فیتوشیمی جهت حضور آلکالوئید، تانن، فلاونوئید و ساپونین در عصاره متانولی سیانوباکتری آنابناانجام شد. بر اساس نتایج حاصل از سنجش مقادیر رنگیزه های کلروفیلی، اختلاف معنی داری بین دو روش مورد استفاده در این پژوهش وجود ندارد، در عین حال روش چینی به واسطه غیرسمی و ارزان بودن حلال اتانولی و همچنین انجام سنجش در مدت زمان کمتر به روش آمریکایی ترجیح داده می شود. بر اساس نتایج وجود مقادیر قابل توجهی رنگیزه هایفیکوبیلی پروتئینی در سیانوباکتر جنس آنابنا نشان داده شد. فیکوبیلی پروتئین ها به دلیل رنگ منحصر به فرد و خواص آنتی اکسیدانی شان، کاربردهای گسترده ای در زمینه های پزشکی و درمانی کسب کرده اند؛ همچنین آلکالوئید و ساپونین به عنوان مهم ترین ترکیب فعال زیستی در سیانوباکتری بومی جداسازی شده از تالابهای استان گیلان نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها