ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی برخی جلبک‌های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی خواص ضداکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبک سبز، قهوه ای و قرمز بود. در این مطالعه بیشترین مقدار فنل تام و بهترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون پتانسیل ضداکسیدانی معادل ترولکس را عصاره هیدروالکلی جلبک سبز Entreromorphaintestinalisو کمترین این مقادیر را عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز Gracilariacorticataداشت. بالاترین درصد مهار با این آزمون مربوط به جلبک سبزE. intestinalis وکمترین درصد مهار مربوط به جلبک قهوه ای Cystoseiramyricaبود. بالاترین فعالیت ضداکسیدانی با استفاده از آزمون آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک (با غلظتmg/ml 50) عصاره های هیدروالکلی جلبک های نمونه برداری شده مربوط به جلبک سبزE. intestinalisو کمترین این فعالیت با این آزمون را جلبک قهوه ای C. myricaداشت. هیچ یک از عصاره های هیدروالکلی جلبک های مورد مطالعه خواص ضدباکتریایی (با تاثیر روی باکتری های مورد مطالعه) را از خود نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها