بررسی تغییرات هیستومتریک بافت‌های کلیه بچه ماهی هامور معمولی (Epinepheluscoioides) در پاسخ به شوری‌های مختلف محیطی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تغییرات هیستومتریک توبول‌های کلیوی بچه ماهی هامور معمولی(Epinepheluscoioides)،640قطعهبچه ماهی (میانگین وزنی0.7± 4و طول متوسط 0.5± 4گرم)در دوره ی آزمایش 56 روز در معرض شوری های مختلف محیطی(5، 20، 40 و ppt60)قرار گرفتند. نمونه برداری در روز های 1، 14، 28 و 56 صورت گرفت که بطورهمزمانو 3 ماهیازهرتانک (12ماهیازهرتیمار) درهربارانجامشد.نمونه ها در بوئن تثبیت شده و پس از انجام مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه ی و به روش هماتوکسینائوزین رنگ آمیزی شد. اندازه گیری های شاخص های بافتی مختلف در مقاطع میکروسکوپیک از تبدیل لنز دیجیتال Dinoliteبرای تهیه عکس و از نرم افزار همراه آن (Dinocapture)برای اندازه گیری استفاده شد. بررسی قطر دیواره لوله های کلیوی در تمامی بخش هادر شوری های مختلف طی دوره آزمایش تفاوت معنی داری نشان نداد. قطر لومن توبول پروکسیمال 24 ساعت بعد ازاعمال شوری ها، در مواجهه با شوری 10 و ppt20 افزایش یافت که در زمان های بعدی نمونه برداری به حالت عادی برگشت.در روز 1 قطر لومن توبول دیستال در شوری ppt10 نسبت به تیمار کنترل کاهش معنی داری داشت در حالی که در روز 14 در شوری ppt 60 افزایش معنی داری نشان داد و در طی سازگاری به مقادیر اولیه و کنترل برگشت.این ماهی توانست علاوه بر تحمل شوری های بالاتر و پایین تر از آب دریا به خوبی خود را با زندگی در این محیط ها سازگار کند و طی یک هفته عادی شاخص های تغییر یافته به حالت عادی برگشت.

کلیدواژه‌ها