تغییر مکانی تاژکدار همزیست (زئوگزانتلا) با مرجان سخت گونه‌ی (Porites compressa(Dana, 1846 در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس (جزایر لارک، خارکو و خلیج نای بند)

نویسندگان

چکیده

تراکم، ضریب میتوزی و اندازه‌ی سلولی تاژکدار همزیست با آبسنگ مرجانی سخت گونه ی Poritescompressa در جزایر لارک، خارکو و خلیج نای بند در خلیج فارس بررسی گردید. مرجان های جزیره ی لارک که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند، مواد مغذی فراوانی را از دریای عمان دریافت می کنند. مرجان های خلیج نای بند در اثر توسعه فعالیت های 15 ساله نفت و گاز، همواره در معرض استرس قرار دارند و مرجان های جزیره ی خارکو که در غربی ترین قسمت شمالی خلیج فارس واقع شده اند، در معرض مواد آلی ورودی از رودخانه ها و فعالیت های نفتی هستند.طبق نتایج آنالیز های آماری ANOVA، تراکم و اندازه ی سلولی زئوگزانتلا در مرجان های جزیره ی لارک بیشتر از مناطق دیگر بود در حالی که ضریب میتوزی در این جزیره کمترین مقدار را دارا بوده و همینطور تفاوت معنی داری را با جزیره ی خارکو نشان داد. همچنین تفاوت معنی داری در هیچ یک از فاکتورها بین جزیره ی لارک و خلیج نای بند و بین جزیره ی خارکو و خلیج نای بند مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها