اثر دما، مراحل رسیدگی جنسی و مهاجرت بر سیستم ایمنی غیراختصاصی سرم و مخاط جنس نر ماهی سفید دریای خزر با تاکید بر لیزوزیم

نویسندگان

چکیده

سیستم ایمنی غیر اختصاصی همورال به عنوان اولین خط دفاعی نقش مهمی را در حمایت جانور علیه بیماری ها ایفا می کند. مطالعه حاضر به منظور اثرات مراحل مختلف رشد بیضه، دما و رفتار مهاجرت بر میزان لیزوزیم و پروتئین تام سرم خون و مخاط پوست جنس نر ماهی سفید دریای خزر انجام پذیرفت. نمونه برداری ماهانه (مهر تا اردیبهشت 1391) از منطقه جفرود انزلی صورت پذیرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، سرم خون و مخاط پوست از آن ها تهیه شد. میزان لیزوزیم و پروتئین تام به ترتیب با استفاده از روش توربیدیمتریک و روش برادفورد اندازه‌گیری شد. پس از تشخیص مراحل مختلف رسیدگی جنسی بر اساس مشاهدات بافت شناسی، نتایج نشان داد لیزوزیم سرم خون ماهی طی ماه های نمونه‌برداری از مهر تا دی روند صعودی داشت و سپس بعد از آن تا اسفند نزول پیدا کرد و نهایتا تا اردیبهشت افزایش یافت. میزان لیزوزیم مخاط پوست تا ماه آذر روند صعودی معنی داری داشت (P<0.05) و سپس تا ماه اسفند طی کاهش دمای آب روند نزولی را طی کرد و در اوایل اردیبهشت با مهاجرت ماهی به رودخانه میزان آن به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). غلظت لیزوزیم سرم خون ماهی سفید خزر از مرحله رشد اولیه تا رشد ثانویه سلول های بیضه روند صعودی داشته و سپس بعد از آن در مرحله Matured رسیدگی جنسی نزول یافته، در مرحله تخم ریزی مجددا افزایش یافت. تغییرات غلظت لیزوزیم طی مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مخاط، همانند تغییرات در سرم است با این تفاوت که این تغییرات در مخاط پوست با اختلاف معنی داری همراه بوده است. پروتئین تام مخاط پوست از مهر تا اسفند به طور معنی داری کم شد و در اردیبهشت بعد از مهاجرت ماهی به رودخانه به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). پروتئین تام مخاط از مرحله‌ رشد اولیه بیضه تا مرحله Matured روند نزولی را نشان داد (P<0.05) اما بعد از مهاجرت ماهی به رودخانه برای تخم ریزی به طور معنی داری افزایش یافته بود(P<0.05) . نتایج نشان دهنده اثر مستقیم دما و رسیدگی جنسی، با تاثیر بیش تر دما، بر میزان لیزوزیم سرم خون و مخاط پوست است. همچنین غلظت لیزوزیم مخاط پوست به طور چشم‌گیری از سرم خون بیش تر بوده است.

کلیدواژه‌ها