بررسی صفات گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) و اجزای ضمائم دهانی آن در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

نویسندگان

چکیده

خانواده گاماریده از شاخص ترین و متنوع ترین خانواده های راسته دوجورپایان هستند. Pontogammarus maeoticus از فراوان‌ترین دوجورپایان سواحل جنوبی دریای خزر است. در این پژوهش جزئیات عمومی ریخت‌شناختی گاماروس دریای خزر (P. maeoticus؛ ساحل چمخاله) مطالعه شد و ساختار قطعات دهانی آن به عنوان صفات جدید مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نمونه ها به وسیله الک از ایستگاه مذکور جمع‌آوری شد و پس از انتقال به آزمایشگاه شستشو و به منظور نگهداری در آزمایشگاه، به اتانول %70 منتقل شد. پس از تشریح، مشاهده و شناسایی قسمت ها در زیر استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ نوری و تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) انجام و با صفات شناسایی موجود تا سطح گونه مقایسه صورت گرفت. سپس قطعات دهانی گونه مورد نظر به وسیله سوزن تشریح، جداسازی و اجزای سازنده آن با میکروسکوپ نوری و SEM مورد بررسی قرار گرفت. مشاهدات، نشان‌گر جزئیات عمومی گاماروس آب های لب شور و وجود قطعات دهانی از نوع Basic Gammaridean Type بوده، ضمائم دهانی شامل ماندیبول، ماگزلیپد، ماگزیلای 1 و ماگزیلای 2 بود.

کلیدواژه‌ها