اثرات استرس شوری و دما بر فاکتورهای خونی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

نویسندگان

چکیده

تغییر در پارامترهای هماتولوژیکی از جمله واکنش هایی است که جانور در پاسخ به استرس از خود بروز می‌دهد. از این رو در مطالعه حاضر پاسخ های هماتولوژیکی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio) نسبت به استرس شوری و دما مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بچه‌ماهیان در گروه های دمایی 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد در سه سطح شوری ppt10، ppt5 و آب شیرین، به مدت سه هفته نگهداری شدند (10 ماهی در هر تیمار). در پایان دوره پس از خون‌گیری از ماهیان (متوسط وزن ماهی 37/47 گرم) پارامترهای هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز به دست آمد و شاخص های MCV، MCH و MCHC محاسبه شد. با افزایش هر دو فاکتور دما و شوری تعداد گلبول های قرمز به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). در حالی که افزایش دما، بر عکس شوری، کاهش هماتوکریت را به دنبال داشت (P<0.05). هموگلوبین نیز با افزایش دما کاهش پیدا کرد (P<0.05). همچنین شاخص های MCH و MCV با افزایش درجه شوری و دما، نبست به پایین ترین درجه، مقادیر کمتری را نشان دادند (P<0.05). اما شاخص MCHC بیش ترین مقادیر را در درجات متوسط شوری و دما داشت (P<0.05). تغییرات پارامترهای خونی در اثر دما و شوری از یک طرف می تواند ناشی از تغییر در تعداد و ابعاد گلبول های قرمز و میزان ذخیره هموگلوبین آن، باشد و از طرف دیگر می تواند تحت تاثیر تغییرات حجم پلاسما قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها