تعیین رسیدگی تخمک فیل‌ماهی (Huso huso) در شرایط برون‌تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 استاد گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد شیلات، مجتمع بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی، سنگر، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بالای مولدین فیل­ ماهی و تعیین زمان مناسب القای هورمونی، مطالعه حاضر با هدف انتخاب مولدین دارای تخمک با کیفیت بالا برای تکثیر مصنوعی انجام شد. دو گروه تخمک از 7 مولد فیل‌ماهی ماده پرورشی در معرض 5 میکروگرم هورمون پروژسترون در میلی­ لیتر و یا بدون هورمون در محیط کشت رینگر و در دمای 16 درجه سانتی‌گراد به مدت 18 ساعت انکوبه شدند. قبل و پس از این مدت، مقدار شاخص قطبیت هسته در 10 عدد از تخمک­ ها تعیین شد. نتایج نشان داد موقعیت قرارگیری هسته قبل از در معرض قرارگیری به طور کلی برابر 4/3±0/13 و پس از کشت در محیط برون‌تنی در گروه شاهد 1/4±7/11 و در گروه پروژسترون 2/2±6/9 بود که اختلاف معنی­ داری را نشان داد (05/0P<). طی این مدت، حرکت هسته به سمت قطب جانوری تحت تاثیر هورمون پروژسترون 2/31 درصد بود. این مطالعه پیشنهاد می ­کند نظر به ارزش اقتصادی بالای مولدین فیل‌ماهی، از روش مذکور می­ توان برای انتخاب ماهیان مناسب جهت القای تکثیر مصنوعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


طعنه ب.، ابطحی ب. و نظری ر.م. 1391. بررسی شاخص رسیدگی نهایی تخمک (GVBD) در تاس­ماهی ایرانی در شرایط In vitro به عنوان معیار انتخاب مولد. زیست‌شناسی جانوری تجربی، 1: 43-33.
فلاحتکار ب. 1395. دستور العمل مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری (ترجمه). انتشارات آموزش تحقیقات کشاورزی. 328ص.
فلاحتکار ب. و عفت‌پناه ا. 1395. بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر. انتشارات دانشگاه گیلان. 247ص.
فلاحتکار ب.، خدابخشی ل. و فرامرزپور س. 1397. روند تغییرات استروئیدهای جنسی و شاخص‌های بیوشیمیایی خون استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) طی مرحله جذب تخمک. مجله پژوهش­های جانوری، 31:           105-93.
Chapman F.A. and Van Eenennaam J.P. 2007. Sturgeon aquaculture- specialized techniques determining the stage of sexual maturity in female sturgeon for artificial spawning: The egg polarization index or PI. IFAS Extension, University of Florida. P: 1–4 (FA153).
Conte F.S., Doroshov S.I., Lutes P.B. and Strange E.M. 1988. Hatchery Manual for the White Sturgeon (Acipenser transmontanus Richardson): With Application to Other North American Acipenseridae. UCANR Publications, USA. 104P.
Dettlaff T.A., Ginsburg A.S. and Schmalhausen O.I. 1993. Sturgeon Fishes: Developmental Biology and Aquaculture. Springer, Germany. 300P.
Doroshov S.I. and Lutes P.B. 1984. Preliminary data on the induction of ovulation in the white sturgeon (Acipenser transmontanus Richardson). Aquaculture, 38: 221–227.
Falahatkar B. and Poursaeid S. 2013. Stress responses of great sturgeon Huso huso subjected to husbandry stressors. Aquaculture International, 21: 947–959.
Falahatkar B., Akhavan S.R., Abbasalizadeh A. and Tolouei M.H. 2013. Sex identification and sexual maturity stages in farmed great sturgeon, Huso huso L. through biopsy. Iranian Journal of Veterinary Research, 14: 133–139.
Falahatkar B., Poursaeid S., Shakoorian M. and Barton B. 2009. Responses to handling and confinement stressors in juvenile great sturgeon Huso huso. Journal of Fish Biology, 75: 784–796.
Goncharov B.F. 2002. In vitro approach to studying the mechanisms of oocyte maturation in sturgeons: A review of fundamental and applied aspects. Journal of Applied Ichthyology, 18: 368–374.
IUCN. 2020. Red List of Threatened Species. Retrieved December 01, 2020, from www.iucnredlist.org.
Lutes P.B. 1985. Oocyte maturation in white sturgeon, Acipenser transmontanus: Some mechanisms and applications. P: 87–92. In: Binkowski F.P. and Doroshov S.I. (Eds.). North American Sturgeons: Biology and Aquaculture Potential. Springer, Netherlands.
Lutes P.B., Doroshov S.I., Chapman E., Harrah J., Fitzgerald R. and Fitzpatrick M. 1987. Morpho-physiological predictors of ovulatory success in white sturgeon, Acipenser transmontanus Richardson. Aquaculture, 66: 43–52.
Mojazi Amiri B., Maebayashi M., Omoto N., Adachi S. and Yamauchi K. 2001. In vitro oocyte maturation in a hybrid sturgeon, Bester: Changes in the germinal vesicle breakdown and 17,20β- dihydroxy-4-pregnen-3-one production. Journal of Agriculture Science and Technology, 3: 199–207.
Webb M.A.H., Van Eenennaam J.P. and Doroshov S.I. 2000. Effects of steroid hormones on in vitro oocyte maturation in white sturgeon (Acipenser transmontanus). Fish Physiology and Biochemistry, 23: 317–325.
Williot P. 1997. Effects of incubation media on maturation of isolated ovarian follicles of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) induced by sturgeon gonadotropic preparation or 17a,20b-dihydroxyprogesterone. Comparative Biochemistry and Physiology (C), 118: 285–293.
Williot P. 2018. In vitro incubation of ovarian follicles of cultured Siberian sturgeon, Acipenser baerii Brandt: A short practical implementation and its fundamentals. P: 519–528. In: Williot P., Nonnotte G., Vizziano-Cantonnet D. and Chebanov M. (Eds.). The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869), Vol. 2: Farming. Springer, Switzerland.
Williot P., Brun R., Rouault T. and Rooryck O. 1991. Management of female spawners of Siberian sturgeon, Acipenser baeri Brandt: First results. P: 365–379. In: Williot P. (Ed.). Acipenser. Cemagref Publication, France.