تاثیر حلال‌ بر خواص آنتی‌اکسیدانی جلبک‌های قرمز Gracilaria textorri، Gracilaria arcuata و Leveillea jungermannioides

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر تاثیر حلال‎‌های مختلف (متانول 100 درصد، متانول 60 درصد، متانول 20 درصد و آب 100 درصد) در میزان استخراج عصاره و خاصیت آنتی‌اکسیدانی سه گونه از جلبک‎های قرمز سواحل چابهار شامل  Gracilaria arcuata، Gracilaria textorri و Leveillea jungermannioides مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های مختلف با استفاده از شاخص‎های بازدارندگی رادیکال آزاد DPPH، توانایی احیا و جذب آهن سنجیده شد. میزان عصاره در میان جلبک‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری بود و بالاترین میزان عصاره در حلال متانول 100 درصد در جلبک L. jungermannioides به میزان 02/6 گرم در 100 گرم جلبک به دست آمد (05/0>P). بیشترین خاصیت آنتی‌اکسیدانی با توجه به شاخص‌های مختلف در حلال متانول 60 درصد جلبک G. arcuata مشاهده شد که به میزان قابل توجهی نسبت به دیگر گونه‌ها بالاتر بود (05/0>P). میزان استخراج عصاره و خواص آنتی‌اکسیدانی بسته به نسبت حلال و نوع گونه جلبک تفاوت معنی‌داری در بین تیمارهای مختلف داشت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جلبک G. arcuata می‎تواند به عنوان منبع بالقوه از آنتی‌اکسیدان‎های طبیعی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


حیدری م.، موحدنیا ا. و حسینی س. 1396. بررسی توان ضدرادیکالی و ضداکسیدانی دو گونه جلبکی قرمز و قهوه‌ای سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در مقایسه با برگ درخت حرا (Avicennia mari). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(5): 189-179.
شریفیان س.، شعبان‌پور ب.، طاهری ع. و کردجزی م. 1398. تاثیر حلال‌های متفاوت در استخراج ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی جلبک‎های قهوه‎ای Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C. Silva. مجله بوم‌شناسی آبزیان، ۸(۴): 86-76. 
طاهری ع. و مرادی س. 1397. بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره آلی جلبک دریایی Colpomenia sinousa. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(160): 155-151.
قره‌خان تقرتپه ر.، کردجزی م.، احمد نصرالهی س.، شعبانپور ب. و عادلی ا. 1398. بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدباکتریایی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه‌ای Sargassum boveanum جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس. دو فصلنامه علوم آبزی پروری، 7(2):  76-64.
لشکان ا.ب.، رضایی م.، رضایی ک. و سیف‌آبادی س.ج. 1391. بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی جلبک قهوه‌ای Sargassum angustifolium خلیج فارس به روش استخراج به کمک مایکروویو. فصلنامه شیلات، 65(3): ۲۵۵-۲۴۳.
ناظمی م.، پیشه‌ورزاد ف.، مطلبی ع.ع. و احمدزاده ا. 1391. بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره‌های اسفنج Axinella sinoxea از جزیره لارک خلیج فارس. مجله بوم شناسی آبزیان، 1(4): 65-54.
Amarowicz R., Naczk M. and Shahidi F. 2000. Antioxidant activity of various fractions of non tannin phenolics of canola hulls. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 2755–2759.
Blomhoff R. 2005. Dietary antioxidants and cardiovascular disease. Current Opinion in Lipidology, 16: 47–54.
Chakraborty K., Joseph D. and Praveen N.K. 2013. Antioxidant activities and phenolic contents of three red seaweeds (Division: Rhodophyta) harvested from the Gulf of Mannar of Peninsular India. Journal of Food Science and Technology, 52(4): 1924–1935.
Dinis T.C.P., Madeira V.M.C. and Almeidam L.M. 1994. Action of phenolic derivatives (acetaminophen, salicylate, and 5-aminosalicylate) as inhibitors of membrane lipid peroxidation and as peroxyl radical scavengers. Archives of Biochemistry and Biophysics, 315: 161–169.
Foon T.S., Ai L.A., Kuppusamy P., Yusoff M.M. and Govindan N. 2013. Studies on in-vitro antioxidant activity of marine edible seaweeds from the east coastal region of Peninsular Malaysia using different extraction methods. Journal of Coastal Life Medicine, 1(3): 193–198.
Gall A.A., Lelchat F., Hupel M., Jegou C. and Stiger-Pouvreau V. 2015. Extraction and purification of phlorotannins from brown algae. P: 146–159. In: Stengel D.B. and Connan S. (Eds.). Natural Products from Marine Algae: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. Springer Science and Business Media, USA.
Ganesan P., Kumar C.S. and Bhaskar N. 2008. Antioxidant properties of methanol extract and its solvent fractions obtained from selected Indian red seaweeds. Bioresource Technology, 99(8): 2717–2723.
Hidayati J.R., Yudiati E., Pringgenies D., Oktaviyanti D.T. and Kusuma A.P. 2020. Comparative study on antioxidant activities, total phenolic compound and pigment contents of tropical Spirulina platensis, Gracilaria arcuata and Ulva lactuca extracted in different solvents polarity. The 3rd International Symposium on Marine and Fisheries Research, Indonesia, E3S Web of Conferences, 147: 1–9 (03012).
Kalaiselvan I., Senthamarai M. and Kasi P.D. 2016. 2,3,7,8-TCDDmediated toxicity in peripheral blood mononuclear cells is alleviated by the antioxidants present in Gelidiella acerosa: An in vitro study. Environmental Science and Pollution Research International, 23: 5111–5121.
Lindsay R.C. 1996. Food additives. P: 778–780. In: Fennema O.R. (Ed.). Food Chemistry.  Marcel Dekker, USA.
Maharana D., Das P.B., Verlecar X.N., Pise N.M. and Gauns M. 2015. Oxidative stress tolerance in intertidal red seaweed Hypnea musciformis (Wulfen) in relation to environmental components. Environmental Science and Pollution Research International, 22: 18741–18749.
Praveen N.K. and Chakraborty K. 2013. Antioxidant and anti-inflammatory potential of the aqueous extract and polysaccharide fraction from brown marine macroalgae Padina sp. from Gulf of Mannar of Peninsular India. Journal of Coastal Life Medicine, 1(1): 39–49.
Sharifian S., Shahbanpour B., Taheri A. and Kordjazi M. 2019. Effect of phlorotannins on melanosis and quality changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) during iced storage. Food Chemistry, 298: 1–9 (124980).
Shimada K., Fujikawa K., Yahara K. and Nakamura T. 1992. Antioxidative properties of xanthan on the autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 40: 945–948.
Taheri A. 2016. Antioxidant activity in some Iranian seaweed species from Chabahar. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(2): 802–817.
Wang T., Jonsdottit R. and Olafsdottir G. 2009. Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds. Food Chemistry, 116: 240–248.
Ye H., Zhou C., Sun Y., Zhang X., Liu J., Hu Q. and Zeng X. 2009. Antioxidant activities in vitro of ethanol extract from brown seaweed Sargassum pallidum. European Food Research and Technology, 230(1): 101–109.
Yen G.C. and Chen H.Y. 1995. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(1): 27–32.
Zhou K. and Yu L. 2004. Effects of extraction solvent on wheat bran antioxidant activity estimation. Food Science and Technology (LWT), 37: 717–721.