نقش اوره خون در تنظیم اسمزی گربه کوسه لکهدار در خلیج فارس (Chiloscyllium punctatum)

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

الاسموبرانش­های دریازی جهت تنظیم مایعات درونی بدن از سطوح بسیار بالای اوره در خون خود برخوردار هستند. ولی چنین تراکمی برای سایر مهره­داران سمی است. در این مطالعه تعداد 36 قطعه گربه کوسه لکه­دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس با استفاده از تور گوشگیر صید شدند. پس از صید کوسه­ها، ابتدا از ماهیان خون­گیری به عمل آمد و سپس مورد توزین، بیومتری قرار گرفتند. برای ثبت و مقایسه دقیق داده­ها، شماره گذاری کوسه­ها و نمونه­های مربوط به هر یک نیز انجام گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که میانگین اوره خون در گربه کوسه لکه­دار mM2/30±7/196 است. همچنین، بین الکترولیت­ها با اوره خون گربه کوسه­های مورد مطالعه رابطه­ معنی‌دار و قوی وجود دارد (01/0P<) به طوری که با افزایش الکترولیت­های خون، مقادیر اوره نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، اوره به عنوان یکی از مهم‌ترین اسمولیت­های بدن کوسه­ها نقش مهمی در تنظیم الکترولیت‌های خون ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها