تاثیر نورهای رنگی بر شاخصهای رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس تایگر بارب(Barbus tetazone)

نویسندگان

چکیده

نور یکی از فاکتورهای محیطی موثر در زندگی ماهیان به شمار میرود که روی فعالیت و متابولیسم بدن
آنها تاثیر میگذارد. این پژوهش به مدت 6 هفته به منظور مطالعه اثرات رنگهای مختلف نور بر شاخصهای
انجام گرفت. به این (Barbus tetazone) رشد، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی بچه ماهی تایگر بارب
0 میلیگرم) به ترتیب در چهار / 0 گرم ( 73 /073±0/ منظور، 120 عدد بچه ماهی نورس با متوسط وزن 002
تیمار نوری سفید، طبیعی، آبی و سبز (با 3 تکرار برای هر تیمار) قرار گرفتند. تغذیه ماهیان روزانه دو بار و با
استفاده از غذای تجاری بیومار انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخصهای رشد (نرخ رشد و نرخ رشد ویژه) و
نور سفید و سبز به ترتیب منجر .(P0/ تیمارهای مختلف اختلاف معنیداری را نشان نداد ( 05
میتواند تاثیر معنیداری روی رشد بچه ماهی تایگر بارب داشته باشد. بنابراین با استفاده از رنگ نور مناسب در
طول دوره پرورش میتوان به رشد بهینه در این ماهیان دست یافت.

کلیدواژه‌ها