مطالعه برخی پاسخهای فیزیولوژیکی ماهیان بنی انگشتقد به گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد (Mesopotamichthys sharpeyi)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثر گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد برخی شاخصهای فیزیولوژیکی ماهیان بنی انگشتقد
8 و 16 روز گرسنگی در نظر گرفته شد. آزمایش به گونهای ، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه تیمار 4
طراحی شد که پایان دوره گرسنگی و آغاز دوره غذادهی همه تیمارها به صورت همزمان با یکدیگر باشد.
0 درصد / نمونههای خونی در ابتدای دوره، همچنین پایان گرسنگی و پایان غذادهی پس از بیهوشی با محلول 2
2 فنوکسی اتانول از کمان ساقه دمی جمعآوری شد. براساس نتایج به دست آمده تعداد گلبولهای قرمز،
غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت در تیمار 16 روز گرسنگی به صورت معنیداری پایینتر از گروه پایه بود
در تیمارهای 4 و 8 روز گرسنگی در مقایسه با گروه MCHC و MCH ، در بین اندیسهای خونی .(P0/ معنیداری در تعداد گلبولهای سفید مشاهده نشد ( 05
و لیزوزیم تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار M محتوای ایمنوگلوبولین .(P0/ اختلاف معنیدار را نشان نداد ( 05
ندارد. Mesopotamichthys sharpeyi ، تاثیری بر پاسخهای فیزیولوژیکی بنی انگشتقد

کلیدواژه‌ها