تعیین خصوصیات بیو شیمیایی آلفا آمیلاز باکتری Anoxybacillus sp. به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین شهر

نویسندگان

چکیده

آنزیم های آمیلولیتیک از مهم ترین آنزیم ها در صنایع غذایی، دارویی، شوینده ها و بیو تکنولوژی به شمار می آیند. امروزه جدا سازی این آنزیم ها از میکرو ارگانیسم های ترموفیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آلفاآمیلاز ها اتصال بین پیوند گلیکوزیدی آلفاآمیلاز بین دو واحد گلوکز مجاور در زنجیرهی آمیلوز خطی را می شکنند و در نهایت واحد های گلوکز، مالتوز و مالتوتریوز ایجاد می کنند. اگرچه بسیاری از میکروارگانیسم‌ها این آنزیم را تولید می‌کنند، اما معمولا برای کاربرد های صنعتی بیش‌تر از Bacillus licheniformis، Bacillus amyloliquifaciens و Aspergillus niger استفاده می شود. در این پژوهش یک گونه Anoxybacillus sp. تولید کننده آنزیم های آمیلو لیتیک شناسایی شد. ابتدا آنالیز 16SrDNA انجام شد، سپس شرایط رشد باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد، آنزیم آلفا آمیلاز به صورت جزئی تخلیص شد و خصوصیات بیوشیمیایی آن مانند اثر دما، pH و پایداری آنزیم در برابر عوامل دناتوره کننده مانند SDS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد شرایط بهینه برای رشد باکتری بعد از 20 ساعت، دمای 60 درجه سانتی گراد و pH 7 بود و همچنین بیش‌ترین فعالیت آنزیم، بعد از 72 ساعت انکوباسیون، در دمای 75 درجه سانتی گراد و pH 6 به دست آمد. به طور کلی، این آنزیم در مقایسه با گونه‌های مشابه دیگر دارای دمای بهینه بالاتری بود و پایداری آن در برابر SDS مشابه بود.

کلیدواژه‌ها