مقایسه ریزساختار زونا رادیاتا در تخمک رسیده و لقاح یافته کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و مولی (Poecilia sphenops)

نویسندگان

چکیده

زونا رادیاتا ناحیه ای بدون سلول است که در گام های نخستین رشد و نمو تخمک در بیرون غشای پلاسمایی پدیدار و رفته رفته از سوی غشا تخمک و اپیتلیوم فولیکولی بر ضخامت و پیچدگی آن افزوده می‌شود. ساختار این ناحیه می تواند در شناسایی نوع تخمک، جایگاه زندگی و تخم ریزی ماهی، مسیر مبادله مواد مغذی و گازهای مورد نیاز برای تخمک و رویان کمک کند. بررسی میکروسکوپی برش های بافتی تخمک های ماهی تخم گذار کپور نقره ای (فیتوفاگ) (Hypophthalmichthys molitrix)و ماهی زنده زای مولی (Poecilia sphenops) نشان داد که زونا رادیاتا در تخمک رسیده به صورت یک لایه ساده است و تنها آثاری از سیستم روزنکانال در آن دیده می شود. پس از لقاح، زونا رادیاتا افزون بر کم ترین ضخامت و پیچیدگی، سیمایی متفاوتی نیز داشت. در مراحل پیش و پس از لقاح، ناهمسانی چشم‌گیری از دیدگاه ضخامت و معماری بین زونا رادیاتای تخمک دو گونه دیده شد. با توجه به شیوه متفاوت تولیدمثل دو گونه یافته های به دست آمده دور از انتظار نبودند.

کلیدواژه‌ها