اثر عصاره الکلی جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium ) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 دکتری شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران.

3 کارشناس ارشد شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، ایستگاه تحقیقات نرم‌تنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرلنگه، ایران

5 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

6 استادیار گروه بهداشت و بیماری‌های ابزیان، پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

7 استادیار گروه اکولوژی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

10.22124/japb.2022.20883.1442

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره جلبک سارگاسوم Sargassum ilicifolium بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus) به مدت 60 روز صورت گرفت. بچه ماهیان (با میانگین وزن اولیه 45/0±25/5 گرم) به چهار تیمار با سه تکرار به ازای هر تیمار تقسیم شدند (30 قطعه در هر تکرار) که شامل یک تیمار شاهد (بدون استفاده از عصاره جلبک) و سه تیمار حاوی عصاره الکلی جلبک سارگاسوم با مقادیر 5، 10 و 15 گرم در هر کیلوگرم جیره بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت در بچه ماهیان تغذیه شده با 15 گرم عصاره جلبک سارگاسوم در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد. شاخص‌های هموگلوبین و MCH در تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی عصاره جلبک سارگاسوم با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشت. میزان تری‌گلیسیرید و کلسترول در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی عصاره‌های سارگاسوم بیشتر بود (05/0>P). بیشترین فعالیت آنزیم‌های پروتئاز، آمیلاز و لیپاز در تیمار حاوی 15 گرم عصاره جلبک سارگاسوم در کیلوگرم جیره مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ماهیان قرمز تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 15 گرم عصاره جلبک سارگاسوم در کیلوگرم جیره، عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی بهتری را در مقایسه با تیمارهای دیگر داشتند. بنابراین تجویز 15 گرم در کیلوگرم عصاره جلبک سارگاسم برای استفاده در جیره غذایی ماهی قرمز پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


اکبری پ.  و شهرکی ن. 1395. اثر عصاره جلبک پادینا (Padina astraulis) روی رشد،            تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus,1758). شیلات ایران، 25(2):   171-161.
بیتا س.، اکبری پ. و سلطان­پور ف. 1397. اثر عصاره الکلی جلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) بر رشد، تغذیه، ترکیب بدن          و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 6(4): 78-61.
پیمانی ج.، قرایی ا.، غفاری م. و طاهری ع. 1392. بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه­ای (Sargassum glaucescens). شیلات ایران، 22(4): 22-13.
تنگستانی ن.، مرشدی و.، نفیسی بهابادی م.، عضدی م.، فرهودی آ. و ستوده ا. 1396. بررسی اثر مکمل غذایی جلبک گراسیلاریا (Grasilaria pygmaea) بر روی فاکتورهای خونی ماهی سی‌باس آسیایی Lates calcarifer. فیزیولوژی و تکوین جانوری، 10(2): 51-37.
چله­مال دزفول­نژاد م.، جهانگیری­ زاده م.، مصباح م. و جواهری ­بابلی م. 1391. تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی (Pangusius  hypophtalamus). محیط زیست جانوری، 4(2): 33-25.
حیدری م.، زرگر ا.، سلطانی م.، ابراهیم­ زاده موسوی ح.ع. و مرشدی و. 1399. اثر سطوح مختلف ماکروجلبک جیره Gracilaria pygmea بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی سی‌باس آسیایی (Lates calcarifer). محیط‌زیست جانوری، 12(3): 197-189.
دشتیان ­نسب ع.، مصباح م.، پیغان ر. و کاکولکی ش. 1393. اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه­ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannamei. شیلات ایران، 23(3): 40-31.
ستوده ا.، اسحاق‌نژاد ز.، بهادری ر. و مرادیان س.ح. 1399. عملکرد رشد و شاخص‌های خونی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تغذیه شده با عصاره اتانولی ماکروجلبک‌های سارگاسوم (Sargassum cristaefolium) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea). پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی، 8(1): 88-80.
سلیقه­ زاده ر.، یاوری و.، موسوی س.م. و ذاکری م. 1393. اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther 1874). دامپزشکی ایران، 10(43): 46-40.
فرهودی آ.، سوری‌نژاد ا.، نفیسی بهابادی م.، سجادی م.م. و سالارزاده ع. 1398. اثرات مکمل غذایی ماکروجلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer. علوم آبزی‌پروری، 7(13):           206- 195.
نراقی م.، شمسایی­ مهرجان م.، رجبی اسلامی ه. و حسینی شکرابی س.پ. 1397. تاثیر مکمل‌سازی رژیم غذایی با پودر جلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. شیلات ایران، 27(6): 127-105.
Abbey M., Clifton P., Kestin M., Belling B. and Nestel P. 1990.  Effects of fish-oil on lipoproteins, lecithin: Cholesterol acyltransferase and lipid transfer proteins activity in humans. Arteriosclerosis, 85: 85–94.
Akbary P. and Shahraki N. 2020. Effect of dietary supplementation of Padina astraulis extract on biochemical response and digestive enzyme activities of grey mullet, Mugil cephalus. Iranian Journal of Fisheries Science, 19: 2118–2127.
Banaee M., Mirvagefei A.R. and Sureda A. 2011. Effects of oral administration of silymarin on biochemical parameters of blood in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Natural Reserch, 63: 271–286.
Brinker A. 2009. Improving the mechanical characteristics of faecal waste in rainbow trout: The influence of fish size and treatment with a non-starch polysaccharide (guar gum). Aquaculture Nutrition, 15: 229–240.
Burtin P. 2003. Nutritional value of seaweeds.  Electronic Journal of Environmental Agricultural and Food Chemistry, 2: 498–503.
Campbell T.W. and Ellia C.K. 2007. Avian and Exotic Animal Hematology and Cytology. Blakwell Puplishing, USA. 286P.
Choi Y., Lee B. and Nam T. 2015. Effect of dietary inclusion of Pyropia yezoensis extract on biochemical and andimmune responses of olive flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture, 34: 347–353.
Chong A., Hashim R. and Tang L. 2002. Partial characterization and activities of protease from the digestive tract of discus fish (Symphysodon aequifasciata). Aquaculture, 20: 321–331.
Citarasu T. 2010. Herbal biomedicines a new opportunity for aquaculture industry. Aquaculture International, 18: 403–414.
Davies S., Brown M. and Camilleri M. 1997. Preliminary assessment of the seaweed Porphyra purpureain artificial diets for thick-lipped grey mullet (Chelon labrosus). Aquaculture, 15: 249–258.
Dequara S., Jauncey K. and Agius C. 2003. Enzyme activities and PH variations in the digestive tract of gilthead sea bream. Journal of Fish Biology, 62: 1033–1043.
Firouzbakhsh F., Noori E. and Khalesi M. 2011. Effects of a probiotic, protexin on the growth performance and hematological parameters in the oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings. Fish Physiology and Biochemistry, 37: 833–842.
Gawlicka A., Parrent B. and Opstad I. 2000. Activity of digestive enzyme in yolk-sac larvae of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) indication of readiness for first feeding. Aquaculture, 184: 304–314.
Harikrishnan R., Nisha M. and Balas C. 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture, 21: 41–50.
Immanuel G., Sivagnanavelmurugan M., Balasubramanian V. and Palavesam A. 2012. Sodium alginate from Sargassum wightii retards mortalities in Penaeus monodon postlarvae challenged with white spot syndrome virus. Diseases of Aquatic Organisms, 99: 187–196.
Javed M., Durrani F. and Aamad I. 2009. Effect of aqueous extract of plant mixture on carcass quality of broiler chicks. Journal of Agriculture Biology Science, 4: 37–40.
Karami E., Mesbah M. and Nazari M. 2016. Effect of aqueous extract of Sargassum angustifolium on some of the hematological parameters in common carp. Journal of Aquatic Ecology, 6: 124–133.
Kim S., Rahimnejad S. and Kim W. 2013. Partial replacement of fish meal with Spirulina pacifica in diets for parrot fish (Oplegnathus faciatus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13: 197–204.
Kolanjinathan K., Ganesh P. and Govindarajan M. 2009. Antibacterial activity of ethanol extracts of seaweeds against fish bacterial pathogens. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 13: 173–177.
Lorentz K. 1998. Clinical laboratory diagnostics. P: 95–202. In: Thomas L. (Ed.). Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books, Amer Assn for Clinical Chemistry, Germany. 1527P.
Lowry H., Farr A. and Randall R. 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry, 193: 265–275.
Mimeault C., Woodhouse A. and Rudeau V. 2005. The human lipid regulator, gemfibrozil bioconentrates and reduces testosterone in the common carp (Cyprinus carpio). Aquatic Toxicology, 73: 44–54.
Nakagawa H. 1997. Effect of dietary algae on improvement of lipid metabolism in fish. Biomed Pharmocother, 51: 345–348.
Nazarudin M.F., Yusoff F., Idrus E.S. and Aliyu-Paiko M. 2020. Brown seaweed Sargassum polycystum as dietary supplement exhibits prebiotic potentials in Asian sea bass Lates calcarifer fingerlings. Aquaculture Reports, 18: 1–8 (100488).
Nematipour G., Nakagawa H. and Ohya S. 1988. Effects of dietary lipid level and Chlorella extract on ayu. Nippon Suisan Gakkaishi, 54: 13951400.
Peng Y., Hu J., Yang B., Lin X.P., Zhou X.F., Yang X.W. and Liu Y. 2015. Chemical composition of seaweeds. P: 79–124. In: Tiwari B.K. and Troy D.J. (Eds.). Seaweed Sustainability. Academic Press, USA.
Pereira R., Valente L. and Pinto I. 2012. Apparent nutrient digestibility of seaweeds by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Algal Research, 1: 77–82.
Ragaza J.A., Mamauag R.E., Koshio S., Ishikawa M. and Yokoyama S. 2013. Comparative effects of dietary supplementation levels of Eucheuma denticulatum and Sargassum fulvellum in diet of juvenile Japanese flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture Science, 61: 27–37.
Rios F., Kalinin A. and Rantin F. 2002. The effects of long-term food deprivation on repiration and hematology of the Neotropical fish. Journal of Fish Biology, 6: 85–95.
Saleh B. and Al-Mariri A. 2017. Antimicrobial activity of the marine algal extracts against selected pathogens. Journal of Agricultural Science and Technology, 19: 1067–1077.
Soler-Vila A., Coughlan S. and Kraan S. 2009. The red algaporphyra dioicaas a fish-feed ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Applied Phycolology, 21: 133–140.
Sotoudeh E., Abedian A. and Khajeh K. 2016. Interaction HUFA and vitamin E on growth and hematological parameters of Caspian trout fry (Salmo trutta caspius). Fisheries Science and Technology, 3: 15–29.
Stadtlander T., Khalil W. and Focken U. 2013. Effects of low and medium levels of red alga nori (Porphyra yezoensis) in the diets on growth, feed utilization and metabolism in intensively fed Nile tilapia (Orechromis niliticus). Aquaculture Nutrition, 19: 64–73.
Wang C., Hu W., Wang L., Qiao H., Wu H. and Xu Z. 2019. Effects of dietary supplementation with Sargassum horneri meal on growth performance, body composition, and immune response of juvenile turbot. Journal of Applied Phycology, 31(1): 771–778.
Wang T., Jonsdottir R. and Olafsdottir G. 2009. Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds. Food Chemistry, 116: 240–248.
Yang S.D., Lin T.S., Liu F. and Liou H. 2006. Influence of dietary phosphorus levels on growth, metabolic response and body composition of juvenile silver perch (Bidyanus bidyanus). Aquaculture, 230: 405–413.
Yone Y., Furuichi M. and Urano K. 2017. Effects of wakame Undaria pinnatifida on absorption of dietary nutrients and blood sugar and plasma. Nippon Suisan Gakkaishi, 52: 1817–1820.
Zeraatpisheh F., Firouzbakhsh F. and Khalili K.J. 2018. Effects of the macroalga Sargassum angustifolium hot water extract on hematological parameters and immune responses in rainbow trout (Oncohrynchus mykiss) infected with Yersinia rukeri. Journal of Applied Phycology, 30: 2029–2037.
Zheng K., Liang M. and Wang J. 2012. Effect of dietary fish protein hydrolysate on growth, feed utilization and IGF-1 levels of Japanese flounder (Paralichthys olivacus). Aquaculture Nutrition, 18: 297–303.