اثر باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus subtilis و Lactobacillus plantarumبر کنترل قارچ‌زدگی و عملکرد تخم‌گشایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 دکتری شیلات، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یاسوج، ایران

10.22124/japb.2022.22297.1465

چکیده

در صنعت تکثیر و پرورش ماهی برای پیشگیری از آلودگی قارچی تخم­ها در طی دوره انکوباسیون از مواد ضدعفونی کننده متعددی استفاده می­شود که از جمله آنها می­توان به فرمالین، آب اکسیژنه، پرمنگنات پتاسیم و غیره اشاره کرد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر باکتری­های پروبیوتیکی Bacillus subtilis و Lactobacillus plantarum با غلظت‌های 1 و 2 گرم (افزودن به آب) در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله انکوباسیون و مقایسه تاثیرات آن با فرمالین و آب مقطر (شاهد) بود. برای انجام این مطالعه از 18 تراف کالیفرنیایی برای شش تیمار با سه تکرار استفاده شد و به هر تراف تعداد 1850 تخم لقاح یافته ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انتقال یافت. پس از آماده شدن سینی‌ها و توزیع تخم‌ها، در هر تیمار برای ضدعفونی تخم‌ها از یک سرم مجزا استفاده شد. مدت زمان تخلیه کامل هر سرم 50 دقیقه بود. نتایج نشان داد در تیمارهای حاوی فرمالین (1±10 درصد) و پس از آن L. plantarum 2 گرم (21/3±33/15 درصد) کمترین میزان قارچ‌زدگی تخم­ها مشاهده شد که با تیمارهای دیگر اختلاف معنی­داری نشان داد (05/0>P). بیشترین میزان چشم‌زدگی (58/0±67/84 درصد) و تخم‌گشایی (1±81 درصد) در تیمار فرمالین مشاهده شد که با تیمارهای دیگر اختلاف معنی­داری داشت (05/0>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این باکتری‌های پروبیوتیکی می‌توانند تا حدی از رشد قارچ Saprolegnia جلوگیری کند. احتمالا با مطالعات بیشتر می­توان به اثرات مثبت این پروبیوتیک‌ها در کنترل قارچی و مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر ماهی قزل‌آلا امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمزاده موسوی ح.، حسینی فرد س.م.، خسروی ع.، سلطانی م. و یوسفیان م. 1386. جداسازی و شناسایی قارچ­های ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم­های قزل‌آلای رنگین‌کمان در مزارع تکثیر استان مازنداران. مجله تحقیقات دامپزشکی، 62(3): 168-163.
ابطحی ب.، محمدنظری ر.، رسولی ع. و شفیع‌زاده سماکوش پ. 1384. مقایسه شاخص درمانی داروهای ضدقارچی فرمالین، سبز مالاشیت و پرمنگنات پتاسیم در تاس‌ماهی ایرانی. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 1(67): 49-42.
اخلاقی م. و بهاالدینی ع.ا. 1391. مقایسه چند روش درمانی برای مبارزه با ساپرولگنیوزیس در تخم‌های لقاح یافته ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک، 25(1): 24-18.
پورامینی م. و حسینی‌فر س.ح. 1386. کاربرد پروبیوتیک­ها و پری‌بیوتیک­ها در آبزی‌پروری. انتشارات موج سبز. 120ص.
جعفریان ح. 1385. تاثیر باکتری­های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک بر رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم­های گوارشی در لارو تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در طول دوره پرورش لاروی از طریق غنی­سازی با  آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana). رساله دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 103ص.
فروزانفر ع. 1384. تکثیر و پرورش آزادماهیان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 184ص.
یعقوبی آ.، یوسفی ج. و مهرابی م. 1380. مهار رشد ساپرولگنیا دیکلینا نوع 1 جدا شده از تخم ماهیان قزل‌آلا با استفاده از باکتری P. fluroscence در شرایط آزمایشگاهی. دوازدهمین گردهمایی جامعه دامپزشکی ایران، تهران. 234ص.
Arndt E.R., Wagner, E.J. and Rout ledge M.D. 2001. Reducing or withholding hydrogen peroxide treatment during a critical stage of rainbow trout development: Effects on eyed eggs, hatch, deformities, and fungal control. North American Journal of Aquaculture, 63: 161–166.
Atanasov A., Rusenova N., Staykov Y., Nikolov G., Pavlov A., Stratev D. and Raichev E. 2011. Chemical surface disinfection of funnel type fish egg incubators. Agricultural Science and Technology, 3(3): 281–284.
Bangyeekhun E., Quiniou S.M.A., Bly J.E. and Cerenius K. 2001. Characterization of Saprolegnia sp. isolation from channel cat fish. Disease of Aquatic Organisms, 45: 53–59.
Barnes M.E., Ewing D.E., Cordes R.J. and Young G.L. 1998. North American Journal of Aquaculture, 60(1): 67–70.
Boyd C.E. and Massaaut L. 1999. Risks associated with the use of chemicals in pond aquaculture. Aquaculture Engineering, 20: 113–132.
Burapadaja S., Tuntiwechwuttikul P. and Bunchoo A. 1994. A constituent with antibacterial action from Terminalia catappa. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 18: 42–46.
Chitmanat C., Tongdonmuan K., Khanom P., Pachontis P. and Nunsong W. 2005. Antiparasitic, antibacterial, and antifungal activities derived from a Terminalia catappa solution against some tilapia (Oreochromis niloticus) pathogens. Acta Horticulturae, 678: 79–82.
Czeczuga B. and Muszynska E. 1999. Aquatic fungi growing on the eggs of 33 Cyprinid taxa (Cyprinidae) in laboratory condition. Journal of Acta Icthyologica et Piscatoria, 24(2): 53–72.
Decamp O., Moriarty D.J. and Lavens P. 2008. Probiotics for shrimp larviculture: Review of field data from Asia and Latin America. Aquaculture Research, 39(4): 334–338.
Defoirdt T., Sorgeloos P. and Bossier P. 2011. Alternatives to antibiotics for the control of bacterial disease in aquaculture. Current Opinion in Microbiology, 14(3): 251–258.
Esiobu N., Armenta L. and Ike J. 2002. Antibiotic resistance in soil and water environments. International Journal of Environmental Health Research, 12: 133–144.
Forneris G., Bellardi S., Palmegiano G.B., Saroglia M., Sicuro B., Gasco L. and Zoccarato I. 2003. The use of ozone in trout hatchery to reduce saprolegniasis incidence. Journal of Aquaculture, 222(1-4): 157–166.
Fuente M., Miranda C. D., Jopia P., Gonzalez-Rocha G., Guiliani N., Sossa K. and Urrutia H. 2015. Growth inhibition of bacterial fish pathogens and quorum-sensing blocking by bacteria recovered from Chilean salmonid farms. Journal of Aquatic Animal Health, 27(2): 112–122.
Geffen A.J. and Evans J.P. 2000. Sperm traits and fertilization success of male and sex reversed female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Aquaculture, 182: 61–72.
Ghiasi M., Zahedi A., Safari R., Aghaei Moghadam A.A. and Binaii M. 2010. Inhibitory effect of bacteria like Pseudomonas anguiliceptica on in vitro Saprolegnia sp. growth. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Iran. P: 62–65.
Gonzalez-Palacios C., Fregeneda-Grandes J. and Aller-Gancedo J. 2020. Possible mechanisms of action of two Pseudomonas fluorescens isolates as probiotics on saprolegniosis control in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum). Journal of Animals, 10(9): 1–14.
Hatai K. and Willoughby L.G. 1988. Saprolegnia parasitica from rainbow trout inhibited by the bacterium Pseudomonas fluorescens. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 8: 27–29.
Howe G.E., Gingerich W.H., Dawson V.K. and Olson J.J. 1999. Efficacy of hydrogen peroxide for treating saprolegniasis in channel catfish. Journal of Aquatic Animal Health, 11: 222–230.
Khodabande S. and Abtahi B. 2006. Effects of sodium chloride, formalin and iodine on the hatching success of common carp, Cyprinus carpio, eggs. Journal of Applied Ichthyology, 22: 54–56.
Kim D.H. and Austin B. 2006. Innate immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) induced by probiotics. Journal of Fish and Shellfish Immunology, 21: 513–524.
Kitancharoen N. and Hatai K. 1997. Aquatic fungi developing on eggs of salmonids. Journal of Aquatic Animal Health, 9(4): 314–316.
Kjorsvik E., Mangor-Jensen A. and Holmefjord I. 1990. Egg quality in fishes. Journal of Advances in Marine Biology, 26: 71–113.
Marking L.L., Raoh J.J. and Schreier T.M. 1994. Evaluation of antifungal agents for fish culture. Journal of the Progressive Fish Culture, 56: 225–231.
Michael E.T., Amos S.O. and Hussaini L.T. 2014. A review on probiotics application in aquaculture. Fisheries and Aquaculture Journal, 5(4): 1–3 (1000111).
Oliveira S. and Pijoan C. 2004. Haemophilus parasuis: New trends on diagnosis, epidemiology and control. Veterinary Microbiology, 99(1): 1–12.
Oplinger R.W. and Wagner E.J. 2013. Control of Flavobacterium psychrophilum: Tests of erythromycin, streptomycin, osmotic and thermal shocks, and rapid pH change. Journal of Aquatic Animal Health, 25(1): 1–8.
Pandiyan P., Balaraman D., Thirunavukkarasu R., George E. G.J., Subaramaniyan K., Manikkam S. and Sadayappan B. 2013. Probiotics in aquaculture. Journal of Drug Invention Today, 5(1): 55–59.
Post G.W. 1983. Texbook of Fish Health. TFH Publication, USA. 256P.
Pottinger T.G. and Day J.G. 1999. A Saprolegnia parasitica challenge system for rainbow trout: Assessment of Pyceze as an anti-fungal agent for both fish and ova. Diseases of Aquatic Organisms, 36(2): 29–41.
Salminen S. and Von Wright A. 2004. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects. CRC Press, USA. 656P.
Schreier T.M., Rach J.J. and Howe G.E. 1996. Efficacy of formalin, hydrogen peroxide and sodium chloride on fungal infected rainbow trout eggs. Journal of Aquaculture, 140: 323–331.
Sekar A. and Packyam M. 2014. Screening, identification and antagonistic activity of halo stable Bacillus sp. Mk22 used as probiotic in Penaeus monodon Fabricius, 1798. African Journal of Food Science, 8(1): 48–53.
Springate J.R.C., Bromage N.R., Elliot J.A.K. and Hudson D.L. 1984. The timing of ovulation and stripping and their effects on the rates of fertilization and survival to eyeing, hatch and swim-up in the rainbow trout (Salmo gairdneri R.). Journal of Aquaculture, 43: 313–322.
Tannock G.W. 2004. A special fondness for lactobacilli. Applied and Environmental Microbiology, 70(6): 89–94.
Tinh N.T., Dierckens K., Sorgeloos P. and Bossier P. 2007. A review of the functionality of probiotics in the larviculture food chain. Journal of Marine Biotechnology (NY), 10(1): 1–12.
Torgersen Y. and Hastein T. 1995. Disinfectioan in aquaculture. Journal of Review Science Technology Office International, 14: 419–434.
Verschuere L., Rombaut G., Sorgeloos P. and Verstraete W. 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in aquaculture. Microbiology Journal of Microbiology and Molecular Biology Reviews, 64: 655–671.
Wang Y.B., Tian Z.Q., Yao J.T. and Li W.F. 2008. Effect of probiotics, Enteroccus faecium, on tilapia (Oreochromis niloticus) growth performance and immune response. Journal of Aquaculture, 277(3-4): 203–207.
Willoughby L.G. and Roberts R.J. 1992. Towards strategic use of fungicides against Saprolegnia parasitica in salmonid fish hatcheries. Journal of Fish Disease, 15: 1–13.
Wiloughby L.G. 1994. Fungi and Fish Diseases. Pisces Press Sterling, Scotland. 57P.
Woo P.T.R. and Bruno D.W. 2011. Fish Diseases and Disorders, Vol. 3: Viral Bacterial and Fungal Infections. CAB International Publication, UK. 901P.