اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویا فرآوری شده) بر شاخص‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشاه گیلان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی 1144، صومعه سرا، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

10.22124/japb.2023.22854.1480

چکیده

این تحقیق جهت بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویا فرآوری شده) بر شاخص‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی بچه تاسماهی سیبری انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (AP0)، 20 (AP20)، 40 (AP40)، 60 (AP60) و 80 (AP80) درصد جایگزینی پروتئین آکوپرو به‌جای پروتئین پودر ماهی بود. نتایج مربوط به خون‌شناسی اختلاف معنی‌داری بین تعداد گلبول‌های سفید و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید در برخی تیمارها با تیمار شاهد نشان داد، بطوریکه بیشترین میزان گلبول سفید و نوتروفیل‌ها در تیمار AP40 و کمترین میزان آن در تیمارهای AP60 و AP80 بود و اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نشان دادند. بیشترین میزان کلسترول در تیمار AP60 مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نشان داد. میزان گلوکز از تیمار AP20تا AP80 رو به کاهش بود بطوری‌که در تیمار AP80 کمترین میزان گلوکز دیده شد و با تیمار شاهد اختلاف معنی‌دار نشان داد. بر اساس نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، با توجه به اهمیت پودر ماهی و قیمت آن، ارزش غذایی آکوپرو و دسترسی آسان و عدم تاثیر منفی آن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی در سطوح 20 تا 80 درصد، جایگزینی 60 تا 80 درصد پروتئین پودر ماهی با پروتئین آکوپرو در جیره غذایی بچه تاسماهی سیبری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات