بررسی فعالیت ضد قارچی استروئیدهای استخراج شده از اسفنج Axinella sinoxea Alvarez & Hooper, 2009 از خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

10.22124/japb.2023.23777.1491

چکیده

یکی از مهمترین ترکیبات طبیعی اسفنج‌های دریایی، استروئیدها هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات ضدقارچی ترکیبات استروئیدی استخراج شده از اسفنج Axinella sinoxea از آبهای اطراف جزیره لارک در خلیج‌فارس می‌باشد. عصاره‌گیری از اسفنج‌ها با طیفی از حلال‌ها با قطبیت مختلف انجام شد و جداسازی فرکشن‌ها توسط ستون کروماتوگرافی با سیلیکاژل انجام گردید. با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی، استروئیدها در فرکشن‌های استخراج شده از ستون سیلیکاژل شناسایی شدند. سپس خواص ضدقارچی فرکشن‌ها با روش رقت لوله‌ای به منظور تعیین حداقل غلظت مهار‌کنندگی و حداقل غلظت کشندگی بر قارچ Aspergillus fumigatus و مخمر Candida albicans مطالعه شد. استروئیدهای شناسایی شده شامل ترکیباتی از Stigmasta، Ergosta، Cholest و Norgorgosta بودند که نتایج متفاوتی را در مهار رشد و کشتن سویه های قارچ و مخمر در غلظت‌های مختلفِ مورد آزمایش نشان دادند. ترکیب‌های Stigmasta و Ergosta اثر ضد‌قارچ بهتری نسبت به بقیه استروئیدها داشتند و Ergosta بهترین اثر مهارکنندگی و کشندگی را در مقایسه با سایر استروئیدها بر مخمر نشان داد. نتایج امیدوارکننده ای در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ترکیبات استروئیدی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ درﯾﺎﯾﯽ A. sinoxea حاصل شد که لزوم بررسی بیشتر ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ زیست‌داروها را از ترکیبات زیست‌فعال دریایی آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات