تأثیر تغذیه با سطوح مختلف Spirulina platensis‌ بر شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه صدف دوکفه‌ای آب شیرین (Anodonta cygnea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیلات،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیلان،صومعه سرا، ایران

2 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،صومعه سرا، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،صومعه سرا،ایران

4 هیات علمی

10.22124/japb.2023.24701.1500

چکیده

پس از سازگاری، 72 عدد صدف بین 12 عدد مخزن پلاستیکی توزیع شدند. صدف‌ها طی 16 هفته با 4 جیره غذایی مختلف شامل C: شاهد (آب سبز تولید شده با آب چاه‌)،‌ T1: آب سبز 70 % + 30 % جلبک اسپیرولینا، T2: تغذیه با آب سبز 40 % + 60% جلبک اسپیرولینا و T3: تغذیه با محلول جلبک اسپیرولینا 100 میلی‌لیتر تغذیه شدند. پس از 8 و 16 هفته،از صدف‌های هر مخزن جهت بررسی ترکیبات لاشه جمع‌آوری شدند. براساس نتایج، اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های رشد مشاهده نشد (05/0<P). بررسی ترکیبات لاشه در هفته 8 نشان داد که مقادیر قبل و پس از تغذیه با تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌داری بود بطوری که درصد پروتئین در ابتدای آزمایش به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمار T2 و T3 بود (05/0>P). بین مقادیر چربی و خاکستر در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<P). میزان رطوبت نیز در تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از سایر تیمارها بود (05/0>P). پس از اتمام دوره تغذیه، مقادیر ترکیبات لاشه، پیش از آغاز آزمایش به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمارهای تغذیه‌ای بود (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده به‌دلیل اثرگذاری بر افزایش میزان پروتئین لاشه، مصرف جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی صدف آنودونت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات