القای آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان 4T1 توسط یک پپتید مشتق شده از محصولات جانبی ماهی تن (Thunnus tonggol )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22124/japb.2022.22541.1472

چکیده

سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. داروهای شیمی‌درمانی سمیت و عوارض جانبی بسیاری دارند. از این رو، طراحی داروهای طبیعی موثر با کمترین سمیت اهمیت فراوانی دارد. آبزیان منبعی غنی از ترکیبات زیست‌فعال از جمله پپتیدها با خواص ضدسرطانی هستند. مطالعات نشان داده‌اند که یک پپتید 11 اسید آمینه­ای مشتق شده از هیدرولیز محصولات جانبی ماهیچه تیره ماهی تن (Thunnus tonggol) دارای خواص ضدسرطانی است. در مطالعه حاضر، اثر این پپتید بر زنده­مانی رده سلولی سرطان پستان 4T1 با استفاده از روش MTT و القای آپوپتوز در این سلول­ها با استفاده از فلوسیتومتری و Real-time PCR بررسی شد. نتایج نشان دادند که این پپتید از زنده­مانی سلول­های سرطانی جلوگیری کرد و موجب القای 3/30 درصد آپوپتوز در این سلول­ها شد. این پپتید از طریق کاهش بیان نسبی ژن ضدآپوپتوزی BCL2 و افزایش بیان نسبی ژن پروآپوپتوزی BAX عمل می­کند. بنابراین، می­توان پیشنهاد داد که این پپتید قابلیت انجام بررسی­های بیشتر برای مصارف درمانی و همچنین مکمل­های دارای خواص پیشگیری از سرطان را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ربیعی ث.، رضایی م.، نیکو م. و رفیعیان کوپایی م. 1398. ارزیابی اثرات ضداکسایشی و سیتوتوکسیک پپتیدهای به دست آمده از هیدرولیز آنزیمی و میکروبی عضله ماهی مید Liza klunzingeri . فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 7(3): 49–29.
عزیزی م.، شریفان ا.، حسینی ا. و قوامی ع. 1400. هیدرولیز آنزیمی امعا و احشا ماهی سفید دریای خزر (Caspian kutum) و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده. مجله مهندسی بیوسیستم ایران، 52(3):     390–379.
Ahmed S., Mirzaei H., Aschner M., Khan A., Al-Harrasi A. and Khan H. 2021. Marine peptides in breast cancer: Therapeutic and mechanistic understanding. Biomedicine and Pharmacotherapy, 142: 1–12.
Carneiro B.A. and El-Deiry W.S. 2020. Targeting apoptosis in cancer therapy. Nature Reviews Clinical Oncology, 17: 395–417.
Chiangjong W., Chutipongtanate S. and Hongeng S. 2020. Anticancer peptide: Physicochemical property, functional aspect and trend in clinical application (Review). International Journal of Oncology, 57(3): 678–696.
D’Arcy M.S. 2019. Cell death: A review of the major forms of apoptosis, necrosis and autophagy. Cell Biology International, 43: 582–592.
Eghtedari M., Jafari Porzani S. and Nowruzi B. 2021. Anticancer potential of natural peptides from terrestrial and marine environments: A review. Phytochemistry Letters, 42: 87–103.
Gao R., Yu Q., Shen Y., Chu Q., Chen G., Fen S. and Sun Q. 2021. Production, bioactive properties, and potential applications of fish protein hydrolysates: Developments and challenges. Trends in Food Science and Technology, 110: 687–699.
Ghareeb M.A., Tammam M.A., El-Demerdash A. and Atanasov A.G. 2020. Insights about clinically approved and preclinically investigated marine natural products. Current Research in Biotechnology, 2: 88–102.
Ghasemi M., Turnbull T., Sebastian S. and Kempson I. 2021. The MTT assay: Utility, limitations, pitfalls, and interpretation in bulk and single-cell analysis. International Journal of Molecular Sciences, 22(23): 1–30.
Henninot A., Collins J.C. and Nuss J.M. 2018. The current state of peptide drug discovery: Back to the future? Journal of Medicinal Chemistry, 61: 1382–1414.
Hsu K.C., Li-Chan E.C.Y. and Jao C.L. 2011. Antiproliferative activity of peptides prepared from enzymatic hydrolysates of tuna dark muscle on human breast cancer cell line MCF-7. Food Chemistry, 126(2): 617–622.
Huang C.Y., Ju D.T., Chang C.F., Muralidhar Reddy P. and Velmurugan B.K. 2017. A review on the effects of current chemotherapy drugs and natural agents in treating non-small cell lung cancer. BioMedicine (France), 7(4): 12–23.
Hung C.C., Yang Y.H., Kuo P.F., and Hsu K.C. 2014. Protein hydrolysates from tuna cooking juice inhibit cell growth and induce apoptosis of human breast cancer cell line MCF-7. Journal of Functional Foods, 11: 563–570.
Kale J., Osterlund E.J. and Andrews D.W. 2018. BCL-2 family proteins: Changing partners in the dance towards death. Cell Death and Differentiation, 25: 65–80.
Lee Y.G., Lee K.W., Kim J.Y., Kim K.H. and Lee H.J. 2004. Induction of apoptosis in a human lymphoma cell line by hydrophobic peptide fraction separated from anchovy sauce. BioFactors, 21(1-4): 63–67.
Lu L., Zhang L., Wai M.S.M., Yew D.T.W. and Xu J. 2012. Exocytosis of MTT formazan could exacerbate cell injury. Toxicology in Vitro, 26(4): 636–644.
Nikolaou M., Pavlopoulou A., Georgakilas A.G. and Kyrodimos E. 2018. The challenge of drug resistance in cancer treatment: A current overview. Clinical and Experimental Metastasis, 35(4): 309–318.
Pan X., Zhao Y.Q., Hu F.Y., Chi C.F. and Wang B. 2016. Anticancer activity of a hexapeptide from skate (Raja porosa) cartilage protein hydrolysate in HeLa cells. Marine Drugs, 14(8): 1–11.
Picot L., Bordenave S., Didelot S., Fruitier-Arnaudin I., Sannier F., Thorkelsson G. and Piot J.M. 2006. Antiproliferative activity of fish protein hydrolysates on human breast cancer cell lines. Process Biochemistry, 41(5): 1217–1222.
Schirrmacher V. 2019. From chemotherapy to biological therapy: A review of novel concepts to reduce the side effects of systemic cancer treatment (Review). International Journal of Oncology, 54(2): 407–419.
Shaik M.I. and Sarbon N.M. 2020. A review on purification and characterization of anti-proliferative peptides derived from fish protein hydrolysate. Food Reviews International, 38(7): 1389–1409.
Song R., Wei R.B., Luo H.Y. and Yang Z.S. 2014. Isolation and identification of an antiproliferative peptide derived from heated products of peptic hydrolysates of half-fin anchovy (Setipinna taty). Journal of Functional Foods, 10: 104–111.
Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A. and Bray F. 2021. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. A Cancer Journal for Clinicians, 71(3): 209–249.
Surin A.M., Sharipov R.R., Krasil’nikova I.A., Boyarkin D.P., Lisina O.Y., Gorbacheva L.R. and Pinelis V.G. 2017. Disruption of functional activity of mitochondria during MTT assay of viability of cultured neurons. Biochemistry (Moscow), 82(6): 737–749.
You L., Zhao M., Liu R.H. and Regenstein J.M. 2011. Antioxidant and antiproliferative activities of loach (Misgurnus anguillicaudatus) peptides prepared by papain digestion. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(14): 7948–7953.
Yu F., Zhang Y., Ye L., Tang Y., Ding G., Zhang X. and Yang Z. 2018. A novel anti‑proliferative pentapeptide (ILYMP) isolated from Cyclina sinensis protein hydrolysate induces apoptosis of DU‑145 prostate cancer cells. Molecular Medicine Reports, 18: 771–778.
Zhang Q.T., Liu Z.D., Wang Z., Wang T., Wang N., Wang N. and Zhao Y.F. 2021. Recent advances in small peptides of marine origin in cancer therapy. Marine Drugs, 19(2): 1–29.