تغییرات فیزیولوژیکی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده با تراکم های مختلف در سیستم بیوفلاک همراه با استرس حاد هیپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس - ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

10.22124/japb.2023.25520.1513

چکیده

ماهی کپور معمولی با تراکم ۶، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ کیلوگرم در مترمکعب (بترتیب D1، D2، D3 و D4 که اختصاری از تراکم است) در محیط بیوفلاک همراه با استرس هیپوکسی حاد به‌منظور بررسی واکنش فیزیولوژیکی ماهیان ذخیره‌سازی شدند. در مرحله اول ماهیان در شرایط بیوفلاک به‌مدت 28 روز نگهداری و سپس در مرحله دوم آزمایش ماهیان به‌طور مجزا در ۱۲ مخزن با حجم آب ۲۵ لیتر (۴ تیمار × ۳ تکرار) با شرایط یکسان زیستی تقسیم شدند و فقط تراکم ذخیره‌سازی ماهی متغیر بود. افزایش تراکم در تیمار D4 به‌طور معنی‌داری تعداد گلبول‌های سفید، قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت افزایش داد، اما لنفوسیت و آنزیم‌های کبدی کاهش یافت (05/0p<). تراکم ذخیره‌سازی (6 و 12 کیلوگرم بر مترمکعب) به‌طور معنی‌داری باعث افزایش ایمونوگلوبولین کل، لیزوزیم و کمپلمان در تیمارهای D1 و D2 شد (05/0p<). شاخص استرس افزایش معنی‌داری در تیمارهای D3 و D4 داشت (05/0p<). تراکم ذخیره‌سازی در تیمارهای D1 و D2 به‌طور معنی‌داری آنزیم سوپراکسیددیسموتاز را افزایش و آنزیم مالون‌دی‌آلدئید را کاهش داد (05/0p<). بطور کلی جهت کنترل استرس هیپوکسی در محیط بیوفلاک، تراکم ذخیره سازی بین ۶ تا ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب توصیه می‌شود تا بتوان بین یک تا دو ساعت مشکل را حل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات