اثرات بیهوشی اسانس نعناع (Mentha Piperita L) در مقایسه با اسانس گل میخک بر ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

2 دانشگاه پیام نور دانشکده کشاورزی تهران

3 مرکز تحقیقات شیلات

4 پژوهشکده تالاب بین المللی هامون زابل

10.22124/japb.2023.25471.1512

چکیده

در این پژوهش اثرات بیهوشی اسانس گیاه نعناع فلفلی با غلظت های 100، 150، 200، 250 و 300 میلی‌گرم در لیتر و مقایسه آن با غلظت‌های 20، 30، 40، 60، 80 و 100 میلی‌گرم در لیتر اسانس میخک در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام آزمایش‌های بیهوشی 132 عدد ماهی با میانگین وزن 27/1±31/23 گرم استفاده شد. زمان القاء بیهوشی با استفاده از اسانس نعناع فلفلی در بین غلظت های مختلف از 69/1 تا 81/4 دقیقه متغیر بود. در مورد اسانس میخک این زمان از 82/0 تا 51/2 دقیقه در غلظت های مختلف متغیر بود. بازگشت از بیهوشی کامل در هر دو ماده بیهوشی به طور معنی‌داری با افزایش غلظت ماده بیهوش کننده، کاهش یافت.زمان بازگشت از بیهوشی کامل در مورد اسانس نعناع فلفلی از 50/2 تا 55/5 دقیقه و در ماهیان بیهوش شده با اسانس میخک از 96/2 تا 87/3 متغیر بود. بر اساس معیارهای ایده آل القاء بیهوشی (کمتر از 3 دقیقه) و بازگشت از بیهوشی ( کمتر از 5 دقیقه)، مناسب ترین غلظت اسانس نعناع فلفلی جهت بیهوشی ماهی قزل‌آلا در وزن آزمایش شده 200 میلی گرم در لیتر و مناسب ترین غلظت اسانس میخک نیز 30 میلی گرم در لیتر پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات