اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر بهروز حیدری

زیست شناسی جانوران دریایی دانشیار دانشگاه گیلان

bheidariguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر نادر شعبانی پور

جانورشناسی استاد دانشگاه گیلان

shabaniguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر ریحانه سریری

بیوشیمی استاد دانشگاه گیلان

saririguilan.ac.ir

دکتر مسعود ستاری

دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استاد دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

دکتر منصور افشارمحمدیان

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه گیلان

afsharguilan.ac.ir

دکتر احمد سواری

اقیانوس شناسی استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

savar53yahoo.com

دکتر محمود بهمنی

اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان استاد

bahmanisturgeon.ir

دکتر محمد پورکاظمی

ژنتیک مولکولی استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

pourkazemiifro.ir

دکتر صمد زارع

فیزیولوژی جانوری استاد دانشگاه ارومیه

s.zareurmia.ac.ir

دکتر فرهاد مشایخی

زیست شناسی سلولی و تکوینی استاد دانشگاه گیلان

mashayekhiguilan.ac.ir

دکتر زیور صالحی

ژنتیک مولکولی استاد دانشگاه گیلان

geneticzsyahoo.co.uk

دکتر علی اصغر خانی پور

تکنولوژی صید دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

aakhanipouryahoo.com

دکتر مریم فلاحی

پلانکتون شناسی دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

m_fallahi2011yahoo.com