نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (JAPB) - واژه نامه اختصاصی