نویسنده = ������������ ������ ������
بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-32

احمد مشهدی نژاد؛ حجت اله زمانی؛ جنت سرمد