بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 استادیارگروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون سویه‌های مقاوم به دارو در میان انواع میکروارگانیزم‌ها، یک جستجوی جهانی برای یافتن ترکیبات ضدمیکروبی از مواد طبیعی که اثرات جانبی کم‌تری داشته باشد مورد توجه پژوهشگران بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک انجام پذیرفت. جلبک کلرلا در محیط کشت مایع Zinder کشت داده شد‌ و در پایان فاز لگاریتمی زیست‌توده آن برداشت شد. سپس عصاره‌گیری از آن توسط حلال‌های استون، کلروفرم، هگزان، اتیل استات و استون- هگزان انجام شد و فعالیت ضدمیکروبی آن بر روی دو باکتری گرم مثبت ( Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis)، دو باکتری گرم منفی (Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli) و یک گونه قارچ (Candida albicans) مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های حاصل از طریق سنجش قطر هاله عدم رشد باکتری به روش نفوذ چاهک تعیین شد. نتایج نشان داد که عصاره‌های کلروفرمی و اتیل استاتی ریزجلبک Chlorella از بالاترین قدرت ضدمیکروبی در مقایسه با سایر عصاره‌ها برخوردار است. درنتیجه عصاره ریزجلبک Chlorella از فعالیت ضدمیکروبی مناسبی برخوردار بوده و نوع حلال مورد استفاده نیز در میزان فعالیت ضدمیکروبی آن تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها