نویسنده = ���������� ���������� ��������
جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-49

احمد مشهدی نژاد؛ رقیه ریحانی؛ جنت سرمد؛ حجت الله زمانی