نویسنده = ������������ ����������
اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria sp. روی رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و بیان ژن کاسپاز 3

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-14

فاطمه اکبری؛ علی صالح زاده؛ محمد مهدی فرقانی فرد