نویسنده = �������������� ������������ ������������������