اثر عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر عصاره اتانولی گیاه شوید بر رشد، ترکیب بدن، فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزن 32/0±12 گرم مورد بررسی قرار گرفت. ماهی­ها به ­روش خوراکی با غلظت­های 500، 1000، 1500 و 3000 میلی­گرم بر کیلوگرم جیره عصاره شوید به مدت 56 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد از نظر شاخص‌های رشد بیشترین میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 1000 و 1500 میلی­گرم بر کیلوگرم مشاهده شد (05/0>P). از طرفی بیشترین و کمترین میزان پروتئین لاشه به ­ترتیب در تیمارهای 3000 و 1500 میلی­گرم و بیشترین و کمترین میزان چربی نیز در تیمارهای 1500 و 3000 میلی­گرم عصاره اتانولی شوید مشاهده شد (05/0>P). همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم­های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به ترتیب در سطوح 1500 و 1000 میلی­گرم و کمترین میزان هر دو آنزیم در تیمار 3000 میلی­گرم بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، غلظت­های 1000 و 1500 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در این ماهی شد.

کلیدواژه‌ها