دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398 
2. مقایسه سیلافین استخراج شده از دو ریزجلبک Chaetoceros calcitrans و Chaetoceros muelleri

صفحه 17-30

سعد بازیار؛ منصوره قائنی؛ نسرین چوبکار؛ نرگس جوادزاده


5. اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

صفحه 67-90

طیبه نامی؛ سولماز سلیمانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مرتضی یوسف زادی؛ موسی کشاورز