مقایسه سیلافین استخراج شده از دو ریزجلبک Chaetoceros calcitrans و Chaetoceros muelleri

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پروتئین سیلافین (Silaffin) یکی از پروتئین‌هایی است که در ریزجلبک Chaetoceros به وفور یافت می‌شود. این ماده در صنایع آرایشی، بهداشتی و تغذیه موجودات کاربرد دارد. در این پژوهش به مقایسه سیلافین استخراج شده از دو ریزجلبک Chaetoceros muelleri و Chaetoceros calcitrans پرداخته شده است. برای انجام آزمایش، دیواره سیلیسی نمونه‌های تهیه شده از بندرعباس با استفاده از EDTA و SDS استخراج و غلظت پروتئین آن به روش بردفورد اندازه‌گیری شد. سپس برای شناسایی اسیدهای آمینه موجود، با روش الکتروفورز SDS-PAGE وزن مولکولی آن‌ها تخمین زده شد. تجزیه اسیدهای آمینه با استفاده از HPLC صورت گرفت. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در میزان سیلافین استخراج شده از ریزجلبک C. muelleri نسبت به ریز جلبک C. calcitrans بود (05/0>P). همچنین بین دو ریزجلبک از نظر میزان اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، آسپارژین، گلایسین، والین، تیروزین + آلانین، اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت (05/0<P). این در حالی بود که میزان اسیدهای آمینه گلوتامیک اسید، سرین، فنیل آلانین، ایزولوسین، لوسین، متیونین، تریپتوفان، آرژنین، ترئونین، گلوتامین + هیستیدین اختلاف آماری معنی‌دار نشان دادند (05/0>P). بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ریزجلبک C. muelleri از نظر میزان پروتئین سیلافین می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای استفاده در صنایع مختلف با رویکرد بیوتکنولوژی در صنایع غذایی و دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها