اثر پودر آویشن و رزماری بر بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یکی ­از چالش­های صنعت آبزی­پروری، وجود سموم مایکوتوکسینی در جیره آبزیان و اثرات تخریبی آن بر ماهی است که برای تعدیل یا رفع این مشکل می­توان از مواد آنتی­اکسیدانی در جیره استفاده­کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حفاظتی گیاهان آویشن و رزماری جیره غذایی در کاهش اثر سمی آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره بر برخی شاخص­های ایمنی ماهی قزل‌آلای­رنگین‌کمان انگشت­قد انجام پذیرفت. تعداد 180 قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلای­رنگین­کمان (2/0±3 گرم) در سه تیمار شامل تیمار 1 فاقد سم (تیمار شاهد)، تیمار 2 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون و تیمار 3 حاوی µg/kg50 آفلاتوکسین ب1 و µg/kg400 زیرالنون به همراه %2 ­پودر رزماری و %2 ­­آویشن (در سه تکرار) به مدت 4 هفته تیمار شدند. نتایج نشان داد که فعالیت لیزوزیم و کمپلمان، آنتی‌بادی و گلبول‌های قرمز و سفید تحت تاثیر جیره­های ­آزمایشی قرار ­نگرفتند (05/0<P)، اما شاخص­های تکثیر لنفوسیت، قدرت فاگوسیتوزی­ نوتروفیل­ها و نسبت لنفوسیت­ به نوتروفیل تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار گرفتند (05/0>P) و کمترین و بیشترین میزان این شاخص­ها به ترتیب به تیمار دوم و سوم اختصاص داشت (05/0>P). نتیجه آن که افزودن پودر گیاهان رزماری و آویشن به جیره غذایی، سبب بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی آلوده به سموم قارچی، به ویژه در شاخص­های تکثیر لنفوسیت و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل شد.

کلیدواژه‌ها