اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

فرآورده­های زیستی و طبیعی از دوران باستان به ‌عنوان مهمترین منبع تهیه داروها مورد توجه بوده­اند. این مطالعه نیز با هدف بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی و سمیت‌سلولی ستاره شکننده Ophiocoma erinaceus انجام گرفت. عصاره‌های دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده با استفاده از سه حلال ان­هگزان، اتیل‌استات و متانول به دست آمد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی هر یک از عصاره‌ها، با استفاده از روش‌های قدرت احیاکنندگی و ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی سنجیده شد. میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نیز به روش اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرارگرفت.  همچنین اثر ضدباکتریایی سه سویه باکتری گرم مثبت و یک سویه باکتری گرم منفی مورد بررسی قرارگرفت. آزمون سمیت سلولی با استفاده از لارو آرتمیا صورت پذیرفت. عصاره متانولی در هر دو روش بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی را دارا بود و عصاره اتیل‌استاتی بازوی ستاره شکننده و عصاره متانولی دیسک مرکزی به ترتیب بیشترین خاصیت ضدباکتریایی را در باکتری Pseudomonas aeruginosa و Serratia marcescens داشتند. نتایج اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). همچنین عصاره اتیل‌استاتی بازوی ستاره شکننده و عصاره متانولی دیسک مرکزی به ترتیب در غلظت‌های 500 و 1000 میکروگرم بر میلی‌لیتر دارای بیشترین سمیت بودند. یافته‌ها حاکی از آن است که ستاره شکننده مورد مطالعه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت‌سلولی است. از این رو، خالص‌سازی و شناسایی این ترکیبات پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها