بررسی بیان ژن‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در حضور غلظت‌های تحت کشنده سم اندوسولفان در ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر غلظت‌های تحت کشنده سم اندوسولفان (0، 16، 32 و 64 میکروگرم بر لیتر) بر بیان ژن­ آنزیم­های آنتی­اکسیدانی (کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز) در ماهی گورخری در بازه زمانی چهارده روزه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه­برداری از هر تیمار در روزهای اول، دوم، هفتم و چهاردهم انجام شد. پس از استخراج RNA از کبد و سنتز cDNA، سنجش بیان ژن­­های آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی با استفاده از روش Real Time PCR انجام شد. نتایج در بازه‌های زمانی مختلف، افزایش بیان نسبی ژن­های مورد مطالعه در نمونه­های تحت تیمار با اندوسولفان را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (05/0P<). بیان هر دو ژن در 24 ساعت اول دارای بیشترین افزایش نسبی در مقایسه با زمان‌های دیگر بود و  این روند در هر سه غلظت مورد مطالعه مشاهده شد. همچنین بیان نسبی ژن­های مورد مطالعه در تمام روزهای مواجهه روند وابسته به غلظت را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تغییرات بیان ژن آنزیم‌های سوپراکسید ­دیسموتاز و کاتالاز می­تواند به عنوان شاخص موثری در بررسی تغییرات  بوم‌سم‌شناسی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها