تعیین جنسیت و رابطه‌سنجی آن با شاخص‌های ریخت‌سنجی فیل‌ماهی (Huso huso) 18 ماهه پرورشی با استفاده از روش‌های اولتراسونوگرافی و جراحی کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، واحد تنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیارگروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران

3 دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، مرکز پرورش ماهیان خاویاری آبزی گستران ساعی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین جنسیت زود هنگام 21 قطعه فیل‌ماهی پرورشی 18 ماهه با استفاده از روش‌های اولتراسونوگرافی به عنوان یک روش نوین تعیین جنسیت و جراحی کوچک صورت گرفت. برای این منظور از دستگاه اولتراسونوگرافی با ترانسفورماتور خطی، با فرکانس 13-9 مگاهرتز استفاده شد. سپس برای تایید تشخیص جنسیت ماهی‌ها، شکافی به اندازه 20 تـا 25 میلی‌متـر در قسمت شکمی بین پلاک‌های 2 و 3 ایجاد و گنادها مورد بررسی مستقیم چشمی قرار گرفتند. کارایی تعیین جنسیت با استفاده از روش جراحی کوچک 100 درصد (9 نر و 12 ماده) و اولتراسونوگرافی 95/80 درصد (7 نر، 10 ماده و 4 تشخیص نادرست) تشخیص داده شد. هر چند روش جراحی کوچک، روشی تهاجمی است ولی مطمئن‌ترین روش محسوب می‌شود و هیچ گونه تلفاتی در این روش مشاهده نشده است. داده‌های ریخت‌سنجی ماهی شامل طول کل، طول استاندار، وزن و فاکتور وضعیت در رابطه با تعیین جنسیت با هر دو روش مذکور با استفاده از آزمون رگرسیون لوجستیک، ارتباط معناداری را با جنسیت فیل‌ماهی نشان ندادند (05/0<P) و از این رو نمی‌توانند به عنوان شاخصی در تعیین جنسیت در این سن، مورد استفاده واقع شود.

کلیدواژه‌ها