نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������