نویسنده = �������� �������� ���������� ������������