نویسنده = ���������������������� ���������� ��������������