نویسنده = ���������� �������� ���������������� ����������
مقایسه ریزترکیبات شیمیایی اتولیت در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) ماده تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.22124/japb.2020.16091.1374

علی بانی؛ معصومه لطفی چهارده؛ مائده قربان خواه مریدانی