نویسنده = ������������������ ������
مقایسه الگوی بیان ژن در بافت روپوش صدف مرواریدساز پارسی Pinctada persicaدر دو فصل گرم و سرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 121-139

10.22124/japb.2021.20297.1431

فاطمه پرویزی؛ ابوالفضل ناجی؛ آرش اکبرزاده؛ احمد فرهادی؛ محمدشریف رنجبر