نویسنده = محمدرضا تابنده
ساخت سازه ژنی pCDNA3.1-AopB به عنوان مدل واکسن DNA علیه Aeromonas hydrophila در کپورماهیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 21-40

10.22124/japb.2022.21342.1450

مرضیه واثقی؛ مجتبی علیشاهی؛ محمدرضا تابنده؛ مسعود قربانپور؛ محمد خسروی


تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 85-102

10.22124/japb.2021.20521.1435

تکاور محمدیان؛ عبدالحسین جانگران نژاد کاهدی؛ سیده پروا موسوی؛ محمدرضا تابنده؛ هدی لب آبیان؛ صادق رباط کریمی