تاثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با Lactobacillus plantarum و Lactobacillus pentosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی و برخی آنزیم های اکسیداتیو سرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو قطب بهداشت و بیماری‌های ماهیان گرمابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22124/japb.2021.20521.1435

چکیده

پرورش متراکم و تولید تجاری آبزیان نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیک­ها به عنوان گزینه مناسب برای دستیابی به این هدف مطرح هستند. در این مطالعه، تاثیر مکمل سین­بیوتیکی پروسل به تنهایی و در ترکیب با باکتری­های درون­زاد بر فاکتورهای بیوشیمایی و برخی آنزیم­های اکسیداتیو در سرم ماهی قزل­آلای رنگین­کمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 300 قطعه قزل­آلای رنگین­کمان با متوسط وزن 15 گرم به شکل تصادفی به پنج گروه با سه تکرار تقسیم شدند که به ترتیب با جیره پایه و بدون هیچ افزودنی (شاهد)، پری­بیوتیک پروسل به میزان یک درصد جیره، سین‌بیوتیک پروسل به میزان یک درصد و CFU/mg108 Lactobacillus plantarum، سین­بیوتیک پروسل به میزان یک درصد و CFU/mg108 Lactobacillus pentosus و سین­بیوتیک پروسل به میزان یک درصد به همراه CFU/mg 108 L. plantarum و L. pentosus به مدت 12 هفته تغذیه شدند. نمونه­­گیری در روزهای صفر و 60 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از جیره حاوی پروسل+L. plantarum+L. pentosus قادر است که در شاخص­های بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی و همچنین آنزیم­های کبدی سرم بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان موجب بهبود شرایط شود.

کلیدواژه‌ها


بهروز خوش قلب م.ر.، آذری تاکامی ق.، خارا ح. و کاظمی ر. 1392. بررسی تاثیر سطوح مختلف Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر فاکتورهای­های ایمنی خون بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری، 6(3): 66-53.
سلطان کریمی س. و کلباسی م. 1397. تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم­های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس­ماهی ایرانی (Acipenser persicus). فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 6(1): 155-137.
قبادی ش.، دنجی ک.، اکرمی ر.، رازقی منصور م. و شعاعی ر. 1392. تاثیر سطوح متفاوت پری­بیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص­های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل­های روده در بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله توسعه آبزی پروری، 7(2): 85-73.
مرتضایی ف. و فلاحتکار ب. 1396. مروری بر نیازمندی­های مواد معدنی در تغذیه ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله ترویجی علوم آبزی­پروری پیشرفته، 1(2): 58-43.
نویدپور ف.، میردار ج.، قرایی ا. و راهداری ع. 1394. تاثیر سطوح مختلف پودر تفاله گوجه‌فرنگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و شاخص­های رشد در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio, L. 1758). نشریه پژوهش­های ماهی­شناسی، 3(4): 114-101.
Agrahari S., Pandey K.C. and Gopal K.G. 2007. Biochemical alteration induced by monocrotophos in the blood plasma of fish, Channa punctatus (Bloch). Pecticide Biochemistry and Physiology, 88(3): 268–272.
Ahire J.J., Mokashe N.U. and Chaudhari B.L. 2019. Effect of dietary probiotic Lactobacillus helveticus on growth performance, antioxidant levels, and absorption of essential trace elements in goldfish (Carassius auratus). Probiotics and Antimicrobial Proteins, 11(2): 559–568.
Assefa A. and Abunna F. 2009. Maintenance of fish health in aquaculture: Review of epidemiological approaches for prevention and control of infectious disease of fish. Veterinary Medicine International, 2018: 1–10 (5432497).
Borges A., Scotti L.V., Siqueira D.R., Jurinitz D.F. and Wassermann G.F. 2004. Hematologic and serum biochemical values for jundia (Rhamdia quelen). Fish Physiology and Biochemical, 30: 21–25.
Chitsaz H., Akrami R. and Arab Arkadeh M. 2016. Effect of dietary synbiotics on growth, immune response and body composition of Caspian roach (Rutilus rutilus). Iranian Journal Fisheries Sciences, 15: 170–182.
Claiborne A. 1985. Catalase activity. P: 283–284. In: Greenwald R.A. (Ed.). Handbook of Methods for Oxygen Free Radical Research. CRC Press, USA.
Dall W. and Moriarty J.W. 1983. Functional aspects of nutrition and digestion. P: 215–216. In: Bliss D.E. (Ed.). The Biology of the Crustacea, Vol. 5. Academic Press, USA.
Das A., Nakhro K., Chowdhury S. and Kamilya D. 2013. Effects of potential probiotic Bacillus amyloliquifaciens FPTB16 on systemic and cutaneous mucosal immune responses and disease resistance of catla (Catla catla). Fish and Shellfish Immunology, 35(5): 1547–1553.
El-Haroun E.R., Goda A.S., Kabir A.M. and Chowdhurry M.A. 2006. Effect of dietary probiotic Biogen supplementation as a growth promoter on growth performance and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.). Aquaculture Research, 37: 1473–1480.
Gatesoupe F.J. 1999. Review: The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture, 180: 147–165.
Ghasempour Dehghani P., Javaheri Baboli A., Taghavi Moghadam A., Ziaei-Nejad S. and Pourfarhadi M. 2015. Effect of symbiotic dietary supplementation on survival, growth performance, and digestive enzyme activities of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Czech Journal of Animal Science, 60(5): 224–232.
He X., Zou Y., Yoon W.B., Park S.J., Park D.S. and Ahn J. 2011. Effects of probiotic fermentation on the enhancement of biological and pharmacological activities of Codonopsis lanceolata extracted by high pressure treatment. Journal of Bioscience and Bioengineering, 112(2): 188–193.
Hoseinifar S.H., Mirvaghefi A.R., Mojazi Amiri B., Khoshbavar Rostami H.A., Poor Amini M. and Darvish Bastami K. 2011. The probiotic effects of dietary inactive yeast Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus on growth factors, survival, body composition and intestinal microbiota of Beluga juvenile (Huso huso). Iranian Scientific Fisheries Journal, 19(4): 55–66.
Lanius R.A., Williamson P.C., Densmore M., Boksman K., Gupta M.A., Neufeld R.W., Gati J.S. and Menon R.S. 2001. Neural correlates of traumatic memories in posttraumatic stress disorder: A functional MRI investigation. American Journal of Psychiatry, 158(11): 1920–1922.
Manning T.S. and Gibson G.R. 2004. Prebiotics. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology, 18: 287–298.
Martinez-Alvarez R.M., Morales A.E. and Sanz A. 2005. Antioxidant defenses in fish: Biotic and abiotic factors. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 15: 75–88.
Mehrabi Z., Firouzbakhsh F. and Jafarpour A. 2012. Effects of dietary supplementation of synbiotic on growth performance, serum biochemical parameters and carcass composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96: 474–481.
Mohammadian T., Alishahi M., Tabandeh M.R., Ghorbanpoor M., Gharibi D., Tollabi M. and Rohanizade S. 2016. Probiotic effects of Lactobacillus plantarum and L. delbrueckii ssp. bulguricus on some immune-related parameters in Barbus grypus. Aquaculture International, 24: 225–242.
Mohammadian T., Dezfuli Z.T., Motlagh R.G., Jangaran Nejad A., Hosseini S.S., Khaj H. and Alijani N. 2019a. Effect of encapsulated Lactobacillus bulgaricus on innate immune system and hematological parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Probiotics and Antimicrobial Proteins, 12: 375–388.
Mohammadian T., Nasirpour M., Tabandeh M.R. and Mesbah M. 2019b. Synbiotic effects of β glucan, mannan oligosaccharide and Lactobacillus casei on growth performance, intestine enzymes activities, immune-hematological parameters and immune-related gene expression in common carp, Cyprinus carpio: An experimental infection with Aeromonas hydrophila. Aquaculture, 511: 1–13 (634197).
Nekoubin H., Gharedashi E., Imanpour M.R. and Asgharimoghadam A. 2012. The influence of synbiotic (Biomin Imbo) on growth factors and survival rate of zebrafish (Danio rerio) larvae via supplementation with biomar. Global Veterinaria, 8: 503–506.
Nikkhoo M., Yousefian M., Safari R. and Nikkhoo M. 2010. The influence probiotic of Aqualase on the survival, growth, intestinal microflora and challenge infection in wild carp (Cyprinus carpio L.). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 5(2): 168–172.
Planas M., Vazquez J.A., Marques J., Peres-Lomba R., Gonzalez M.P. and Murado M. 2004. Enhancement of rotifer (Brachionus plicatilis) growth by using terrestrial lactic acid bacteria. Aquaculture, 240(1-4): 313–329.
Prabakaran S., Swatton J.E., Ryan M.M., Huffaker S.J., Huang J.T., Griffin J.L., Wayland M., Freeman T., Dudbridge F., Lilley K.S., Karp N.A., Hester S., Tkachev D., Mimmack M.L., Yolken R.H., Webster M.J., Torrey E.F. and Bahn S. 2004. Mitochondrial dysfunction in schizophrenia: Evidence for compromised brain metabolism and oxidative stress. Molecular Psychiatry, 9(7): 684–697.
Ringo E., Olsen R.E., Gifstad T.O., Dalmo R.A., Amlund H., Hemre G.I. and Bakke A.M. 2010. Prebiotics in aquaculture: A review. Aquaculture Nutrition, 16(2): 117–136.
Sugiura S.H., Hardy R.W. and Roberts R.J. 2004. The pathology of phosphorus deficiency in fish- A review. Journal of Fish Diseases, 27(55): 255–265.
Villumsen K.R., Ohtani M., Forberg T., Aasum E., Tinsley J. and Bojesen A.M. 2020. Synbiotic feed supplementation significantly improves lipid utilization and shows disrete effects on disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Scientific Reports, 10: 1–12 (16993).
Vine N.G., Leukes W.D., Kaiser H., Daya S., Baxter J. and Hecht T. 2004. Competition for attachment of aquaculrue candidate probiotic and pathogenic bacaetia on fish interstinal mucus. Journal of Fish Diseases, 27(6): 319–326.
Weifen L., Xiaoping Z., Wenhui S., Bin D., Quan L., Luoqin F., Jiajia Z., Yue W. and Dongyou Y. 2012. Effects of Bacillus preparations on immunity and antioxidant activities in grass carp (Ctenopharyngodon idella). Fish Physiology and Biochemistry, 38(6): 1585–1592.
Zhang C.N., Li X.F., Xu W.N., Jiang G.Z., Lu K.L., Wang L.N. and Liu W.B. 2013. Combined effects of dietary fructooligosaccharide and (Bacillus licheniformis) on innate immunity, antioxidant capability and disease resistance of triangular bream (Megalobrama terminalis). Fish and Shellfish Immunology, 35(5): 1380–1386.