دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1401 
شناسایی و جداسازی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیا از بافت بیضه فیل‌ماهی (Huso huso)

صفحه 1-24

10.22124/japb.2021.20253.1430

مهسا برهانی؛ محمدرضا کلباسی؛ مارتین پشنیچکا؛ بهرام فلاحتکار؛ آلکساندر کرافورد


مقایسه الگوی بیان ژن در بافت روپوش صدف مرواریدساز پارسی Pinctada persicaدر دو فصل گرم و سرد

صفحه 121-139

10.22124/japb.2021.20297.1431

فاطمه پرویزی؛ ابوالفضل ناجی؛ آرش اکبرزاده؛ احمد فرهادی؛ محمدشریف رنجبر