خواص آنتی‌اکسیدانی فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum tenerrimum ) و توانایی آن در مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

3 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

10.22124/japb.2021.20417.1434

چکیده

فوکوئیدان یکی از پلی‌ساکاریدهای مهم تولید شده توسط جلبک‌های قهوه‌ای است. در مطالعه حاضر فوکوئیدان از جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum tenerrimum) استخراج و ویژگی‌های آن شامل میزان استخراج، کربوهیدات، پروتئین، سولفات، اورونیک اسید، خواص آنتی‌اکسیدانی (مهار رادیکال آزاد DPPH و احیای یون آهن) و توانایی آن در مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی در غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر مورد سنجش قرار گرفت. میزان استخراج، کربوهیدات، پروتئین، سولفات و اورونیک اسید فوکوئیدان استخراج شده به ترتیب 23/7، 51/36، 64/5، 57/11 و 22/9 درصد بود. میزان مهار رادیکال آزاد DPPH در فوکوئیدان بسته به غلظت از 94/35 تا 94/63 درصد متغیر بود (05/0P<). میزان احیای یون آهن از 23/0 در تیمار فوکوئیدان با غلظت 5/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر تا 74/0 در تیمار 2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر فوکوئیدان متغیر بود. بالاترین میزان مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی در فوکوئیدان با غلظت‌ 2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و برابر با 72/64 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (S. tenerrimum) منبعی غنی از فوکوئیدان با خواص آنتی‌اکسیدانی قابل توجه است و پلی‌ساکاریدهای استخراج شده از این جلبک می‌تواند به عنوان بازدارنده‌ طبیعی و سالم آنزیم پلی‌فنول اکسیداز مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


حسین‌پوری ا.، محمدی م. و عبیدی ن. 1398. فوکوئیدان، پلی‌ساکارید چند عملکردی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(2): 1383-1368.
جمیلی ش. 1394. جداسازی، شناسایی و تعیین مقدار استروئیدهای جلبک‌های Padina boergesni و Sargassum glaucescens دریای عمان. گزارش پروژه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، 43ص.
شریفیان س. و شعبان‌پور ب. 1400. خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای. مجله علمی شیلات ایران، ۳۰(۲): ۳۳-۲۳.
صحراگرد ک.، طبرسا م. و احمدی گاولیقی ح. 1400. استخراج، تخلیص، ویژگیهای ضددیابتی و ضداکسایشی فوکوئیدان حاصل از جلبک قهوه‌ای Sargassum ilicifolium. شیلات مجله منابع طبیعی ایران، 74(2): 234-232.
قره‌خان تقرتپه ر.، کردجزی م.، احمد نصرالهی س.، شعبانپور ب. و عادلی ا. 1398. بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدباکتریایی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه‌ای Sargassum boveanum جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس. دوفصلنامه علوم آبزی‌پروری، 7(2): 76-64.
مشایخی ک. و آتشی ص. 1395. راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی (بررسی‌های قبل و پس از برداشت گیاهان). تحقیقات آموزش کشاورزی. 318ص.
نصیری ا.، موسوی نسب م.، شکرفروش س.ش. و گلمکانی م.ت. 1393. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei). مجله علمی شیلات ایران، ۲۳(۳): ۱۱۸-۱۰۹.
Borazjani N.J., Tabarsa M., You S. and Rezaei M. 2018. Purification, molecular properties, structural characterization, and immunomodulatory activities of water soluble polysaccharides from Sargassum angustifolium. International Journal of Biological Macromolecules, 109: 793–802.
Cho S.H., Kang S.E., Cho J.Y., Kim A.R., Park S.M., Hong Y.K. and Ahn D.H. 2007. The antioxidant properties of brown seaweed (Sargassum siliquastrum) extracts. Journal of Medicinal Food, 10(3): 479–85.
FAO. 2020. Food Outlook- Biannual Report on Global Food Markets. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Italy. 165P.
Filisetti-Cozzi T.M. and Carpita N.C. 1991. Measurement of uronic acids without interference from neutral sugars. Analytical Biochemistry, 197: 157–162.
Foley S.A., Mulloy B. and Touhy M.G. 2011. An unfractionated fucoidan from Ascophyllum nodosum: Extraction, characterization, and apoptotic effects in vitro. Journal of Natural Products, 74: 1851–1861.
Kim A.R., Shin T.S., Lee M.S., Park J.Y., Park K.E., Yoon N.Y., Kim J.S., Choi J.S., Jang B.C., Byun D.S., Park N.K. and Kim H.R. 2009. Isolation and identification of phlorotannins from Ecklonia stolonifera with antioxidant and anti-inflammatory properties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 3483–3489.
Lee S.H., Ko C.I., Ahn G., You S., Kim J.S., Heu M.S., Kim J., Jee Y. and Jeon Y.J. 2012. Molecular characteristics and anti-inflammatory activity of the fucoidan extracted from Ecklonia cava. Carbohydrate Polymers, 89: 599–606.
Li Y., Yang Z. and Li J. 2017. Shelf‐life extension of Pacific white shrimp using algae extracts during refrigerated storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(1): 291–298.
Montero P., Lopez-Caballero M.E. and Perez-Mateos M. 2001. The effect of inhibitors and high pressure treatment to prevent melanosis and microbial growth on chilled prawns (Penaeus japonicus). Journal of Food Science, 66(8): 1201–1206.
Nirmal N.P. and Benjakul S. 2009. Effect of ferulic acid on inhibition of polyphenoloxidase and quality changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) during iced storage. Food Chemistry, 116: 323–331.
Palanisamy S., Vinosha M., Marudhupandi T., Rajasekar P. and Prabhu N.M. 2017. Isolation of fucoidan from Sargassum polycystum brown algae: Structural characterization, in vitro antioxidant and anticancer activity. International Journal of Biological Macromolecules, 102: 405–412.
Rioux L.E., Turgeon S.L. and Beaulieu M. 2009. Effect of season on the composition of bioactive polysaccharides from the brown seaweed Saccharina longicruris. Phytochemistry, 70(8): 1069–1075.
Sharifian S., Shahbanpour B., Taheri A. and Kordjazi M. 2019. Effect of phlorotannins on melanosis and quality changes of Pacific whit shrimp (Litopenaeus vannamei) during iced storage. Food Chemistry, 298: 1–8 (124980).
Son S.M., Moon K.D. and Lee C.Y. 2000. Kinetic study of oxalic acid inhibition on enzymatic browning. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 2071–2074.
Taheri A. 2016. Antioxidant activity in some Iranian seaweed species from Chabahar. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(2): 802–817.
Wang L., Cui Y.R., Yang H.W., Lee H.G., Ko J.Y. and Jeon Y.J. 2019. A mixture of seaweed extracts and glycosaminoglycans from sea squirts inhibits α-MSH-induced melanogenesis in B16F10 melanoma cells. Fisheries and Aquatic Sciences, 22 (11): 1–8.
Yang C., Chung D., Shin I.S., Lee H.Y., Kim J.C. and Lee Y.J. 2008. Effects of molecular weight and hydrolysis conditions on anticancer activity of fucoidans from sporophyll of Undaria pinnatifida. International Journal of Biological Macromolecules, 43: 433–437.