نویسنده = ������������ ���������� ��������
تاثیر رنگ نور و دوره نوری برپارامترهای هماتولوژیک مولدین ماده استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 19-34

فاطمه نادری؛ علی بانی؛ محمدعلی یزدانی؛ رضوان الله کاظمی