نویسنده = ������������������ ����������
مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف آلاینده بوتاکلر بر روی بافت عضله جنس نر و ماده ماهی حوض (Carassius auratus)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 35-49

محمود زارعی امامزاده هاشمی؛ حسن تقوی؛ فاطمه نظرحقیقی


تغییرات ساختار آبشش ماهی طلایی (Carassius auratus) در مواجهه نیمه مزمن به آلاینده های آلی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 71-80

مریم اقدامی؛ شهربانو عریان؛ فاطمه نظرحقیقی