کلیدواژه‌ها = ملانوماکروفاژ
پاسخ رنگدانه‌های ملانین، لیپوفوشین و هموسیدرین مراکز ملانوماکروفاژی ماهی قرمز (Carassius auratus) به مواجهه با نونیل فنول

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-19

10.22124/japb.2022.21179.1448

رشید علیجانی اردشیر؛ داریوش غلامی؛ سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیر پرویز سلاطی؛ ابراهیم ذبیحی