کلونینگ و تعیین توالی ژن متالوپروتئاز مقاوم به گرما از باکتری Anoxybacillus flavithermus به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

در موجودات گرمادوست، غالبا بیوماکرومولکول‌ها مقاوم به حرارت هستند. این بیوماکرومولکول‌ها علاوه بر دمای بالا، در شرایط به شدت قلیایی یا اسیدی نیز در برابر دناتوره شدن مقاومت می‌کنند. پروتئازهای پایدار حرارتی پتانسیل قابل توجهی برای بسیاری از صنایع غذایی، تولید کاغذ و شوینده‌ها، حذف ضایعات سمی و حفاری نفت دارند. این آنزیم‌ها را می‌توان از طریق بهینه‌سازی تخمیر گرمادوست در میکروارگانیسم‌ها و یا کلون کردن به روش تکنولوژی DNA نوترکیب در یک میزبان مزوفیل به حداکثر تولید رساند. متالوپروتئازها نیز نوعی پروتئاز وابسته به یون هستند. متالوپروتئازی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت یک اندوپپتیداز وابسته به یون روی است. ژن متالوپروتئاز از باکتری Anoxybacillus flavithermus کلون شد. از روش PCR برای تکثیر ژن استفاده شد. یک جفت پرایمر با جایگاه برش برای آنزیم‌های NheI و XhoI طراحی شد، در وکتور pET21a(+) کلون شد و به میزبان BL21 ترانسفورم شد. نتایج حاصل از آنالیز توالی ژن کلون شده حاکی از تشابه ژن مورد نظر با پروتئاز واریانت‌های مختلف گونه Anoxybacillus flavithermus دارد.

کلیدواژه‌ها