اثرات آنتی اکسیدانی و تحریک کنندگی ایمنی عصاره جلبک سارگاسوم Sargassum angustifolium بر بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این مطالعه، اثرات سطوح مختلف عصاره جلبک Sargassum angustifolium بر توان دفاعی آنتی‌اکسیدانی و سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور معمولی (25/12± 85/43 گرم) طی مدت سه هفته پرورش مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که ابتدا عصاره ۱۰ درصد جلبک سارگاسوم در آب دو بار تقطیر شده، تهیه شد. سپس از عصاره مذکور در سه سطح مختلف شامل %1، %5 و %10 عصاره جلبک سارگاسوم در هر 100 سی­سی آب پرورشی، برای حجم 10 لیتری آکواریوم تهیه شد (در سه تکرار) و در هر آکواریوم 5 قطعه ماهی قرار داده شد. یک تیمار شاهد (فاقد عصاره) نیز در نظر گرفته شد. نمونه­برداری از ماهیان برای بررسی فاکتورهای آنتی‌اکسیدانی و شاخص‌های ایمنی در روزهای 7، 14 و 21 انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون در تیمار شاهد با بقیه تیمارها و همچنین بین روزهای مختلف نمونه­برداری اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P>). سطح فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمارهای %5 و %10 عصاره جلبک در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی­داری را نشان داد (05/0P<). طبق نتایج، تیمار ٪۱۰ عصاره جلبک در مقایسه با سایر تیمارها بیش‌ترین اثرات آنتی‌اکسیدانی و تحریک کنندگی ایمنی را بر ماهی کپور معمولی داشت، به ­طوری که بیش‌ترین میزان ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل (mol/gμ65/0±56/8) در تیمار %10 عصاره در آخرین روز نمونه­برداری مشاهده شد. از بین شاخص­های ایمنی تعداد کل گلبول­های سفید در تیمار %10 عصاره جلبک و فعالیت لیزوزیم در تمام تیمارهای عصاره جلبک با تیمار شاهد افزایش معنی­داری را نشان دادند (05/0P<).

کلیدواژه‌ها